2022-07-07

Zmiany w deklaracjach PFRON w 2022 roku

Składki na PFRON pozwalają temu funduszowi na zgromadzenie odpowiednich środków na dofinansowania stanowisk pracy osób z niepełnosprawnościami. Jakie firmy mają obowiązek ich uiszczania oraz jakie deklaracje służące dokumentacji tego faktu uległy zmianie w 2022 roku?

PFRON

Dofinansowanie pracownika z niepełnosprawnością w 2022 roku

Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy to zadanie ważne społecznie, pozwalające na utrzymanie ich aktywności zawodowej pomimo posiadania pewnych trudności fizycznych bądź psychicznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyposażony został w odpowiednie możliwości oraz środki, aby dać polskim przedsiębiorcom szanse zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i przygotowywania odpowiednich stanowisk pracy dostosowanych do ich potrzeb. Dofinansowanie takie można otrzymać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do PFRON, a jego wysokość zależy od kilku czynników.

Pierwszym z nich jest stopień niepełnosprawności pracownika określany jako znaczny, umiarkowany lub lekki. W tym przypadku pracodawca może otrzymać dofinansowanie pracownika w wysokości:

  • 1950 zł miesięcznie za pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • 1200 zł dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 450 zł za pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Do powyższych kwot można starać się o dodatkowe dofinansowanie w sytuacji, gdy pracownik jest osobą niewidomą (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), ma orzeczenie o chorobie psychicznej, upośledzeniu umysłowym, zaburzeniach rozwojowych bądź epilepsji. W takiej sytuacji pracodawca może otrzymać na pracownika dodatkowo odpowiednio 1200, 900 lub 600 zł.

Drugim czynnikiem, który ma wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania, jest wymiar pracy. Kwoty opisane powyżej dotyczą zatrudnienia na pełen etat i mogą zostać pomniejszone w sytuacji, gdy pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony zostanie na część etatu.

Trzecim czynnikiem jest typ pracodawcy oraz wysokość kosztów pracy. Prowadzący działalność gospodarczą mogą liczyć na pokrycie maksymalnie 75% kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnością. Pracodawcy nieprowadzący działalności z kolei mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 100% ww. kosztów.

Wpłaty na PFRON w 2022 roku

Skąd PFRON pozyskuje środki na dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych? Jednym ze źródeł są obowiązkowe wpłaty na ten fundusz składane przez przedsiębiorstwa. Zobowiązane są do tego firmy zatrudniające co najmniej 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest niższe niż 6% składu osobowego pracowników.

Wyjątek stanowią podmioty będące publicznymi lub niepublicznymi uczelniami, przedszkolami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, opiekuńczo-terapeutycznymi czy żłobkami. Te miejsca zwolnione są z opłaty na PFRON, gdy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami stanowiące co najmniej 2% stanu osobowego.

Ile wynosi składka na PFRON dla firm, które nie spełniają kryterium zwolnienia z tej opłaty? Stanowi ona iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym kwartale oraz liczby pracowników stanowiących różnicę między stanem aktualnym a stanem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6% lub 2%. Wylicza się ją z następującego wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x6% - Zn)

gdzie,

  • Kz – kwota składki na PFRON,
  • Pw – przeciętne wynagrodzenie,
  • Zo – ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
  • Zn – ilość pracowników z niepełnosprawnością w przeliczeniu na pełne etaty.

Składki na PFRON należy opłacać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma rozpoczęła spełniać warunki do objęcia jej owymi składkami. W tym celu musi ona złożyć formularz PFRON INF-D-P, gdzie znajdzie się deklaracja wymaganej kwoty.

Zmiany w deklaracjach na PFRON w 2022 roku

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza zmiany w deklaracjach dla przedsiębiorstw zobowiązanych do wpłat na PFRON. Dotyczy to druków oznaczonych jako DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W, DEK-R, DEK-Z. W związku z tym składając odpowiednią deklarację, musimy pamiętać o tym, aby zrobić to na obowiązującym aktualnie druku dostępnym w systemie e-PFRON2 od 10 marca 2022 roku.