2022-07-14

Zmiany w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych

20 maja 2022 r. ogłoszono nowelizację ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. O czym warto wiedzieć i które zmiany weszły w życie, a jakich możemy się spodziewać dopiero za kilka miesięcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – jakie zmiany?

Zmiany PPK wprowadziła ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

W nowelizacji ustawy dodano definicję numeru identyfikacyjnego podmiotu zatrudniającego, czyli NIP lub REGON, co rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, na podstawie jakiego numeru należy ewidencjonować podmioty zatrudniające oraz umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Jednocześnie nadano status podmiotu zatrudniającego płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców i zleceniodawców.

Zgodnie z obowiązującymi teraz przepisami, podmioty zatrudniające mogą zostać wezwane przez Polski Fundusz Rozwoju do złożenia oświadczenia, czy spełniają warunki wyłączenia ze stosowania ustawy o PPK.

Wraz z nowelizacją ograniczono zakres informacji przekazywanych przez instytucje finansowe podmiotom zatrudniającym, czyli o każdej wpłacie, wypłacie lub zwrocie. Teraz pracodawcy i zleceniodawcy nie będą informowani o dyspozycjach składanych przez uczestników PPK.

Nowelizacja umożliwiła także wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, to jest już po 14 dniach od momentu zatrudnienia. Przed wprowadzeniem zmian było to możliwe po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym. Nadal jednak obowiązuje maksymalny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK, czyli nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że pracownik zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji złożonej w formie pisemnej pracodawcy albo przestanie być w stosunku do podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Doprecyzowano również zasady zawierania umów o prowadzenie PPK dla pracowników w wieku pomiędzy 55 a 70 rokiem życia. W takim wypadku prowadzenie PPK następuje na wniosek pracownika.

Umożliwiono uczestnikowi PPK otrzymanie dopłaty rocznej, w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie finansuje za niego wpłat do PPK, ze względu na zwolnienie się z tego obowiązku na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi, a pracownik przystąpił do PPE u swojego pracodawcy.

Uregulowano korekty nienależnie dokonanych wpłat do PPK, a także wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa. Tym samym umożliwiono wycofanie nienależnych wpłat do PPK, oczywiście po stwierdzeniu, że zostały one dokonane bezpodstawnie.

Inne zmiany w ustawie to zmiana terminu na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia, w jego imieniu, wniosku o wypłatę transferową. W tym wypadku obowiązuje bezwzględny termin 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK. Ustalono również termin obowiązywania deklaracji wpłaty dodatkowej do PPK, co oznacza, że owa wpłata w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika Pracowniczych Planów Kapitałowych obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację wpłaty dodatkowej. Ponadto ujednolicono terminy dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK, przy czym pierwsze wpłaty są dokonywane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Oblicza się je i pobiera od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK.

Nastąpiła także zmiana terminu na zaewidencjonowanie wpłaty powitalnej – 45 dni po zakończeniu kwartału oraz podjęto decyzję, że niezaewidencjonowane wpłaty powitalne podlegają zwrotowi. Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych umożliwiła także zaewidencjonowanie dopłaty rocznej na rachunku PPK w kolejnych latach oraz zwrot niezaewidencjonowanej dopłaty rocznej.

PPK zmiany w ustawie dotyczą również informowania operatora portalu PPK przez PFR. W dodatku nadano PFR możliwość wykorzystywania danych z ewidencji PPK do celów analityczno-sprawozdawczych i ich rozpowszechniania. Wprowadzono także pośrednictwo PFR w przypadku zwrotów środków pochodzących z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Nowością jest też zagwarantowanie pracodawcom i zleceniodawcom możliwości uzyskania informacji pozwalających na zablokowanie wpłat do PPK w przypadku rozpoczęcia przez uczestnika PPK wypłat po 60 roku życia. Z drugiej strony zniesiono obowiązek informowania podmiotu zatrudniającego o wniosku o wypłatę środków z PPK w razie poważnego zachorowania lub na pokrycie wkładu własnego.

Ostatnią z istotnych zmian jest określenie formy informacji sporządzanej przez instytucję finansową przed dokonaniem wypłaty transferowej, czyli wymóg sporządzenia tej informacji w postaci elektronicznej.

Zmiany PPK – terminy

Wiele z wyżej wymienionych zmian weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, czyli 4 czerwca 2022 r. Jednak niektóre z nich zaczną obowiązywać dopiero po 6 miesiącach od ogłoszenia zmian w przepisach, czyli 21 listopada 2022 r. Jesienią wejdą w życie postanowienia dotyczące uregulowania korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK, zaewidencjonowania dopłaty rocznej na rachunku PPK, pośrednictwa PFR przy zwrocie środków z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, jak również zapewnienie podmiotom zatrudniającym możliwość uzyskania informacji pozwalających na zablokowanie wpłat do PPK w razie rozpoczęcia przez uczestnika PPK wypłat po 60 roku życia.