2022-04-05

Kara sanepidu — czy można się odwołać?

Nałożenie kary przez sanepid może przydarzyć się każdemu przedsiębiorcy. Czy jednak ukarany w każdym przypadku musi niezwłocznie zastosować się do nałożonych decyzją administracyjną sankcji? Czy może się od kary nałożonej przez sanepid odwołać?

Kara sanepidu

Zadania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przypomnijmy, że Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, ma za zadanie kontrolować warunki higieny w różnych obszarach życia, tak, aby chronić przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych, a także zapobiegać powstawaniu chorób, m.in. zakaźnych i zawodowych. Dlatego też sanepid skupia się na takich zadaniach jak dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych czy też sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny w zakładach pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna pochyla się też nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, nad kwestią higieny środowiska, higieny radiacyjnej, higieny wypoczynku i rekreacji czy też higieny procesów nauczania i wychowania.

Aby działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej były skuteczne, inspektorzy sanitarni dysponują możliwością nakładania kar administracyjnych – najczęściej w postaci grzywien. Naturalnie kary finansowe są stosowane w przypadku znacznych uchybień, które powodują bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W mniej istotnych przypadkach konsekwencją kontroli sanepidu mogą być na przykład pouczenia.

Jeśli kontrolowane przedsiębiorstwo nie spełnia wymaganych przez sanepid warunków i zdaniem urzędników działalność jest prowadzona niezgodnie z obowiązującymi przepisami, sanepid nakłada finansową karę administracyjną. Najczęściej takie zdarzenia mają miejsce w lokalach gastronomicznych, w których nie dba się w odpowiedni sposób o kwestie sanitarne, o świeżość produktów oraz o higieniczne przygotowywanie i podawanie posiłków. Jednak zdaniem przedsiębiorców, na których nałożono karę grzywny, zastosowany środek może nie być adekwatny do zastanej sytuacji. Czy wówczas możliwe jest odwołanie od kary sanepidu?

Kara z sanepidu – odwołanie

Dobrą wiadomością dla ukaranych przedsiębiorców jest fakt, że kara z sanepidu jest formą decyzji administracyjnej, która wiąże się z prawem do wniesienia odwołania, co wynika bezpośrednio z Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 127 kpa stanowi, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, a także iż właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Kodeks postępowania administracyjnego wskazuje też, że odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli w tym wypadku bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji administracyjnej stronie lub od dnia ogłoszenia decyzji stronie, jeśli została ogłoszona ustnie. Czyli chcąc odwołać się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, pismo składamy do powiatowego inspektora sanitarnego, który karę administracyjną nałożył. Wniesienie odwołania od decyzji sanepidu nie podlega opłacie skarbowej. Właściwy organ co do zasady rozpatruje sprawę w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania, choć termin ten może się wydłużyć nawet do 30 dni.

Co ciekawe, zgodnie z przepisami odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, choć przestawienie stanowiska strony jest jak najbardziej wskazane. Bez wątpienia właściwie sformułowane uzasadnienie nie tylko przyspieszy postępowanie, ale też zwiększy szansę na uchylenie lub zmianę wydanej wcześniej decyzji.

Odwołując się od decyzji sanepidu, trzeba pamiętać, że odwołanie jest formą kontroli wydanych decyzji, podczas której analizuje się zasadność nałożenia kary administracyjnej, zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami oraz jej stosowność do przewinienia. Tym samym może być ono skuteczne na przykład w momencie, gdy organ administracyjny popełnił błąd wydając decyzję lub zastosował zbyt wysoką karę finansową. Oczywiście zakwestionowanie kary nałożonej przez sanepid i wniesienie odwołania od niej nie gwarantują, że uda się uchylić decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Warto wiedzieć, że odwołanie od decyzji sanepidu wstrzymuje jej wykonanie, a zatem do czasu rozpatrzenia odwołania przedsiębiorca nie musi stosować się do nałożonej kary, a w przypadku kary finansowej data płatności przesuwa się do czasu ostatecznego rozwiązania sprawy.