2022-03-11

Mały ZUS Plus w 2022 roku

W 2019 roku po raz pierwszy przedsiębiorcy uzyskujący niewielkie przychody mogli skorzystać z nowej ulgi ZUS, tzw. Małego ZUS Plus. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tego rozwiązania?

Mały ZUS Plus

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Wraz ze zmianą wysokości progów podatkowych, jedną z podstawowych modyfikacji w założeniach Małego ZUS Plus jest limit przychodów przedsiębiorcy. Może on skorzystać z tej ulgi pod warunkiem, że w poprzednim roku kalendarzowym jego przychody nie przekroczyły kwoty 120 000 zł.

Spełniając ten warunek, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z Małego ZUS Plus, jeśli:

  • nie wykonuje zadań w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy względem którego, przed dniem rozpoczęcia działalności, pracował w oparciu o umowę o pracę i wykonywał dokładnie te same zadania,
  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność dłużej niż przez 60 dni,
  • nie rozlicza się przy użyciu karty podatkowej i nie jest jednocześnie zwolniony z VAT (w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza się za pomocą karty podatkowej i opłaca VAT, może skorzystać z Małego ZUS Plus),
  • nie wykorzystał limitu czasowego dla Małego ZUS Plus, który wynosi w sumie 36 miesięcy.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, istnieje możliwość wnioskowania o niższe stawki składek na ubezpieczenie.

Jak dokonać zgłoszenia do Małego ZUS Plus w 2022 roku?

Jeśli korzystaliśmy już z Małego ZUS Plus w 2021 roku, a następnie chcemy kontynuować go w 2022 roku, nie musimy składać żadnych dodatkowych dokumentów – ulga będzie naliczana automatycznie w kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych.

Jeśli jednak jesteśmy młodym stażem przedsiębiorcą i kończą nam się dotychczasowe preferencyjne warunki dla składek lub korzystamy z dużego ZUS i wysokość przychodów pozwala nam skorzystać z ulgi, powinniśmy przerejestrować działalność z wykorzystaniem kodów 05 90 lub 05 92.

Dokonać tego możemy w następujący sposób:

  • najpierw musimy wyrejestrować się z ubezpieczeń przy pomocy deklaracji ZUS ZWUA,
  • następnie powinniśmy zarejestrować się ponownie na formularzu ZUS ZUA/ZZA z jednym z wymienionych wyżej kodów.

Termin zarówno wyrejestrowania, jak i zarejestrowania powinien być w tym przypadku taki sam, abyśmy mogli zachować ciągłość ubezpieczenia.

Ile wynosi Mały ZUS Plus?

Składki ZUS dla wielu przedsiębiorców są jednym z podstawowych kosztów firmowych. Mały ZUS Plus pozwala na ich zmniejszenie i dostosowanie do wysokości przychodów firmowych.

W jaki sposób obliczyć ich wysokość?

W tym celu:

  • dzielimy wysokość rocznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku przez ilość dni kalendarzowych, w czasie których prowadzona była działalność,
  • ten wynik następnie mnożymy x 30,
  • uzyskaną wartość zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku,
  • otrzymaną w ten sposób liczbę mnożymy przez stały współczynnik wynoszący 0,5 i zaokrąglamy do pełnych groszy. Ostateczny wynik stanowi podstawę naliczania składek, co w przypadku przedsiębiorców generujących przychody poniżej 120 000 zł rocznie będzie przynosiło im nawet kilkaset złotych oszczędności w każdym miesiącu.

Mały ZUS Plus – co daje przedsiębiorcom?

Stałość składek ZUS sprawia, że dla firmy z niewielkim przychodem stanowią one bardzo duże obciążenie finansowe, często uniemożliwiające osiągnięcie dochodów na poziomie gwarantującym prawidłowy rozwój.

Z tego właśnie powodu wprowadzenie ulgi Mały ZUS Plus, gdzie składka liczona jest od faktycznych przychodów firmy, ma na celu poprawienie życia drobnym przedsiębiorcom, często samozatrudnionym wykonującym swoje zadania na rzecz małych klientów. Zmniejszenie obciążenia składkowego zapewnia dodatkowe środki, które można przeznaczyć m.in. na inwestycje firmowe zapewniające podstawę do dalszego wzrostu przychodów. To z kolei powinno prowadzić do zapewnienia sobie stabilności finansowej w momencie, gdy minie 36-miesięczny okres obowiązywania Małego ZUS-u i nastąpi konieczność przejścia na standardowy system wyliczania składek.