2022-11-21

Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej w praktyce

Sezonowość działalności, przejściowe kłopoty finansowe, problemy zdrowotne przedsiębiorcy, czy też wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe mogą być powodem do zawieszenia działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak zawiesić i jak wznowić prowadzenie firmy.

Zawieszanie i wznawianie działalności gospodarczej

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość zawieszenia jej na okres minimum 30 dni, przy czym to oni decydują, na jak długo chcą wstrzymać prowadzenie firmy. Mogą zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony. Jednak w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS istnieje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na ograniczony okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warto też wiedzieć, że w obu przypadkach nie ma przeciwwskazań do wielokrotnego zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej.

Co ważne, przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników na umowę o pracę, na spółdzielczą umowę o pracę, na zasadzie powołania, wyboru lub mianowania nie może zawiesić działalności gospodarczej, chyba że wszyscy zatrudniani pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, na urlopie wychowawczym lub rodzicielskim, lub zwolni pracowników przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej i wyrejestruje ich z ubezpieczeń.

Podstawą do zawieszenia działalności gospodarczej jest wniosek składany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który wypełnia się na formularzu aktualizującym CEIDG-1. Dokument ten można złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub wypełnić go w formie elektronicznej. Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat.

Jak zawiesić działalność gospodarczą przez internet? Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl i przejść do zakładki zmień dane w CEIDG. Dostęp do usługi otrzymujemy po zalogowaniu się z użyciem profilu zaufanego lub e-dowodu.

Składając wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie musi uzasadniać swojej decyzji. Warto jednak wiedzieć, że samo złożenie dokumentu nie jest gwarancją, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. W przypadku odmowy przedsiębiorca może zaskarżyć decyzję urzędową do samorządowego kolegium odwoławczego, a w dalszej kolejności do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej a prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Choć okres zawieszenia stanowi faktyczną przerwę w działalności firmy na rynku, to przedsiębiorca wciąż ma pewne prawa i obowiązki, które definiuje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nią przedsiębiorca:

  • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
  • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto przedsiębiorca nadal wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, może prowadzić księgowość, zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, a także może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego. Jednak nie można w tym czasie prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów.

A co z ubezpieczeniami społecznymi? Jak wiadomo, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a także dobrowolnie – ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne również ulega zawieszeniu. Warto jednak wiedzieć, że wstrzymując działalność w trakcie miesiąca, trzeba opłacić składkę zdrowotną za cały miesiąc, a pozostałe składki proporcjonalnie do liczby dni, w których działalność była aktywna. Z racji tego, że prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od dnia ustania okresu podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, przedsiębiorca może zgłosić się dobrowolnie do ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu nadal będzie miał prawo do świadczeń zdrowotnych. Może również zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ale nie może zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Jak wznowić działalność gospodarczą?

Zawieszenie działalności gospodarczej jest okresem przejściowym, po którego zakończeniu przedsiębiorca powinien wznowić lub zakończyć prowadzenie firmy. Jeśli we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej wnioskodawca nie wskazał daty wznowienia działalności, to musi poinformować o zmianie organ ewidencyjny tak, jak w poprzednim przypadku na formularzu aktualizacyjnym CEIDG-1. W tym przypadku przedsiębiorca również nie ponosi żadnych opłat. Niezłożenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej stanowi przesłankę do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczych. Oczywiście wznowienie działalności gospodarczej skutkuje powstaniem obowiązków, w tym konieczności opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, tak jak to miało miejsce przed okresem zawieszenia działalności gospodarczej, a także koniecznością zapłaty podatków dochodowych.