2022-10-18

CIT – przedłużenie tarczy antyinflacyjnej i najważniejsze zmiany do końca 2022 roku

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 września 2022 roku wprowadziła kilka modyfikacji w treści przepisów. Wydłużyła również działanie zapisów tarczy antyinflacyjnej. O wszystkich najistotniejszych zmianach piszemy w naszym artykule.

CIT

Wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce sprawia, że niezbędne stało się wydłużenie przepisów związanych z tzw. tarczą antyinflacyjną na kolejne miesiące. Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Sejm zdecydował się na jej utrzymanie do końca roku 2022. W związku z tym, aż do 31 grudnia utrzymane zostaną m.in. niższe stawki VAT dla wybranych towarów (m.in. podstawowe produkty spożywcze), ale również niższe stawki akcyzy na energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe i lekki olej opałowy. Ma to pomóc przedsiębiorstwom, które w wyniku m.in. pandemii koronawirusa i agresji Rosji na Ukrainę mogłyby mieć trudności z utrzymaniem płynności finansowej, a tym samym ciągłości działania.

Zmiany w CIT

Drugim ważnym elementem wprowadzanym przez wrześniową nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest lista zmian związanych z przepisami CIT. Do najważniejszych modyfikacji, jakie zostały włączone do dokumentu, zaliczyć możemy:

  • zawieszenie na lata 2022–2023 wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym,
  • uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,
  • zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia obowiązkowej dokumentacji dla tzw. pośrednich transakcji rajowych,
  • zmiany w przepisach dla polskiej spółki holdingowej,
  • zmiany w mechanizmie pay & refund zapewniające ujednolicenie konstrukcji oświadczeń wyłączających konieczność korzystania z niego,
  • zmiany w przepisach związanych z opodatkowaniem przerzuconych dochodów,
  • zmiany łagodzące brzmienie przepisów dotyczących rozliczania kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • brak konieczności składania załącznika przy korzystaniu z możliwości, jakie daje tzw. ulga na złe długi,
  • poprawki w regulacjach związanych z „estońskim CIT-em”,
  • zmiany w terminach opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Większość z powyższych zmian ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w CIT – powody

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to z jednej strony odpowiedź na trudną sytuację gospodarczą, z drugiej zaś wynik oddolnych postulatów i propozycji składanych przez podatników prowadzących działalności gospodarcze.

W projektowaniu powyższych zmian brali udział przedstawiciele zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, organizacji branżowych, społecznych oraz zawodowych, które działają na rzecz usprawnień biznesowych w naszym kraju. Celem zmian jest potrzeba zmniejszenia obowiązków administracyjnych, jakie ciążą na polskim przedsiębiorcy, a także doprecyzowanie i lepsze dostosowanie regulacji do realnych warunków, w jakich przychodzi im prowadzić obecnie biznesy.