2021-07-08

JPK_VAT od 1 lipca – co się zmieniło?

1 lipca br. weszły w życie liczne zmiany w zakresie stosowania pliku JPK_VAT. Przedstawiamy najważniejsze kwestie wprowadzone wraz z rozporządzeniem nowelizującym szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. wprowadzał zmiany, które miały wejść w życie 1 kwietnia 2021 roku. Jednak z powodu modyfikacji w projekcie, prace nad nim wstrzymano. Mimo to ostatecznie projekt został skierowany do podpisu ministra i tym samym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów oraz usług weszło w życie 1 lipca 2021 roku. Celem wprowadzonych zmian jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, ułatwienie wypełniania obowiązków ewidencyjnych, a do tego dostosowanie przepisów do unijnego pakietu VAT e-commerce.

JPK VAT lipiec 2021

Czego możemy się spodziewać po JPK VAT od lipca? To przede wszystkim zbiorcze faktury uproszczone, doprecyzowanie kodów GTU, uściślenie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, wprowadzenie oznaczenia WSTO_EE, nowe zasady stosowania oznaczeń MPP oraz TP i wiele innych.

Oznaczenie ulgi na złe długi w VAT

W JPK_VAT musi się znaleźć oznaczenie ulgi za złe długi w VAT, jeśli dostawca towarów lub usług zdecyduje się z niej skorzystać. Informacja musi się pojawić w odniesieniu do każdej faktury, która tą ulgą została objęta. Pod uwagę należy wziąć termin płatności lub datę dokonania zapłaty. Jednocześnie nabywca, który jest zobowiązany do doliczenia VAT, nie ma obowiązku wykazywania wyżej wymienionych informacji.

Zbiorcze faktury uproszczone

Faktury do 450 zł (100 Euro), a więc paragony z NIP nabywcy, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, powinny być wykazywane zbiorczo. Jedynie faktury o wartości powyżej 450 zł oraz faktury konsumenckie muszą być dokumentowane w JPK_V7 osobno z oznaczeniem FP. Ponadto zgodnie ze zmianami w JPK_VAT, nie ma obowiązku dokumentowania każdej pojedynczej czynności, takiej jak faktury za przejazd autostradą płatną czy też faktur za przejazd na dowolną odległość w formie biletów jednorazowych za przewóz środkami komunikacji publicznej w przypadku świadczenia takich usług. Transakcje muszą być wykazywane zbiorczo z podziałem na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Dokument powinien być wówczas oznaczony symbolem WEW. Z kolei nabywcy wciąż muszą osobno dokumentować każdą tego typu transakcję.

Nowe oznaczenia kodami GTU

W nowym rozporządzeniu doprecyzowano zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym oznaczenia kodami niektórych grup towarów i usług. I tak przykładowo, w GTU_01 wskazano, że oznaczenie dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, dostosowując jednocześnie definicję napoju alkoholowego do ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z kolei w GTU_09 usunięto sformułowanie leków oraz wyrobów medycznych. Tym samym oznaczenie GTU_09 dotyczy wyłącznie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Zmiany objęły też kody GTU_03, GTU_06, GTU_07, GTU_08, GTU_10 i GTU_12. Przy okazji warto zaznaczyć, że dokumenty RO, czyli raporty okresowe z kasy fiskalnej oraz dokumenty wewnętrzne (WEW) nie mogą być oznaczane kodami GTU. Ma to uprościć obowiązki ewidencyjne.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – oznaczenia TP

Uproszczeniem w zakresie ewidencjonowania ma być też wyłączenie stosowania oznaczenia TP w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług w momencie, gdy pomiędzy nabywcą a dostawcą/usługodawcą występują wyłącznie powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego (albo ich związkami). W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje konieczności stosowania oznaczenia TP niezależnie od wartości transakcji.

Zgłoszenie celne a JPK_VAT

Obowiązujące od lipca rozporządzenie precyzuje przepisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, a także w rozliczeniu zamknięcia lub decyzji tak, aby prawidłowo wykazać import towarów w JPK_VAT. Zgodnie z przepisami, dane takie jak imię i nazwisko lub nazwę nadawcy/eksportera podaje się nie w deklaracji importowej, a w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.

JPK_VAT bez oznaczenia MPP

Nowe rozporządzenie uchyla stosowanie oznaczenia MPP dla transakcji z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie to nie będzie obowiązywało ani sprzedającego, ani nabywcę. Obecnie obowiązkiem jest jedynie wystawienie faktury z opisem: metoda podzielonej płatności, o ile taka konieczność wynika z ustawy o VAT.

Oznaczenie WSTO_EE

Rozporządzenie wprowadza oznaczenie WSTO_EE, które zastępuje dotychczas stosowane oznaczenia SW oraz EE. Jednak procedura WSTO_EE będzie obowiązywać dopiero od stycznia 2022 roku. W międzyczasie, w tym zakresie obowiązującymi będą przepisy przejściowe.

Procedura IED

Nowością jest oznaczenie IED, czyli Interfejs Elektroniczny Dostawca, które ma na celu monitorowanie dostaw towarów przeprowadzanych przez podatnika ułatwiającego ich dokonanie, lecz nie korzystającego z procedury szczególnej opisanej w ustawie o VAT. Zatem zmiana będzie dotyczyć między innymi sklepów internetowych, które umożliwiają dokonanie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub innej niż WSTO dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem. Tym samym uznaje się, że pośrednik sam dokonał nabycia i sprzedaży towarów na terytorium Polski.