2021-05-21

Faktury korygujące in minus w 2021 roku. Zasady rozliczania i ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania VAT

Na początku 2021 roku wszedł w życie pakiet Slim VAT, który wprowadził uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT, zarówno w transakcjach międzynarodowych, jak i krajowych. Zmiany objęły liczne aspekty, w tym rozliczanie faktur korygujących po stronie sprzedawców i nabywców. Jak wygląda to w praktyce i dla kogo jest ważne?

Co to jest korekta in minus?

Faktura korygująca to dokument wystawiany przez sprzedawcę towaru, który zmienia dane w przypadku stwierdzonej pomyłki na fakturze pierwotnej lub wystąpienia zdarzenia zmieniającego te dane. Powodem do wystawienia faktury korygującej może być udzielenie obniżki ceny lub opustu po sprzedaży, dokonanie zwrotu towaru i opakowań, stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku itp. Możemy mieć do czynienia zarówno z tzw. korektami in minus, jak i korektami in plus. Korekty VAT in minus zmniejszają podstawę opodatkowania. Wynika to z obniżenia kwoty netto, co automatycznie zmniejsza kwotę należnego podatku. Takie zdarzenie ma miejsce w przypadku zwrotu towaru, reklamacji czy też udzielonego po sprzedaży rabatu. Oczywiście możemy mieć też do czynienia z fakturą korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania i wówczas jest to korekta in plus. W tym przypadku rośnie cena netto, a zatem również należny podatek VAT. Takie zdarzenie najczęściej ma miejsce w sytuacji pomyłki w liczbie towaru lub w cenie. Naturalnie faktury korygujące pozwalają także skorygować miary i ilości sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, ceny jednostkowe towarów lub usług, stawki podatku etc. Faktura taka powinna zawierać numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której ona dotyczy, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty prawidłowe. Każda korekta powinna być oznaczona jako faktura korygująca. Szczegółowe zasady wystawiania faktur korygujących są ujęte w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Korekta in minus po stronie sprzedawcy

Jeszcze w ubiegłym roku sprzedawca mógł uwzględnić fakturę korygującą in minus w swoich rozliczeniach VAT, jeśli dostał od nabywcy potwierdzenie, że ten otrzymał fakturę korygującą. Obecnie nie jest to warunek konieczny i sprzedawca może uwzględnić taką fakturę, gdy uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania, spełnił je i posiada dokumentację, która to potwierdza. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy z ustawy o VAT nie precyzują jednoznacznie momentu, w którym należy dokonać korekty zwiększającej podstawę opodatkowania i/lub kwotę podatku należnego.

Korekta in minus po stronie nabywcy

Nabywca od tego roku również ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego. Ponieważ fakt otrzymania faktury jest już niewiążący, to w celu udowodnienia momentu ujęcia korekty w rozliczeniach nabywca powinien posiadać analogiczną dokumentację jak sprzedawca. Kiedy ująć korektę in minus? W rozliczeniu za ten okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione i spełnione. W dodatku powinny być one ujęte w tym samym czasie co u sprzedawcy. Po obu stronach ważny jest więc moment uzgodnienia warunków, z których wynika obniżenie podstawy opodatkowania, jak również moment spełnienia tych warunków, a nie termin otrzymania faktury korygującej. W przypadku faktury in minus na gruncie VAT ujmujemy korektę w bieżącym rozliczeniu, inaczej niż ujmując ją na gruncie PIT. W tym wariancie faktura zmniejszająca powinna być zaksięgowana w terminie rozliczenia pierwotnej faktury, ale tylko wtedy, gdy poprawia błąd rachunkowy. Rozliczenie faktur korygujących na gruncie VAT i PIT w dacie dokumentu pierwotnego dotyczy też faktur in plus, ale również w razie błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek.