2021-03-15

Rozliczenia w marcu i w kwietniu – o czym muszą pamiętać księgowi i przedsiębiorcy?

Marzec i kwiecień to miesiące pełne ważnych terminów, o których muszą pamiętać księgowi oraz przedsiębiorcy. Przypominamy o najważniejszych z nich.

Opłata związane z ekologią – 15 marca

Opłata produktowa za opakowania

15 marca to nie tylko ostatni dzień na wpłatę składek ZUS za luty 2021, ale też ostatni termin na wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2020 rok. Których firm dotyczy wspomniana opłata? Wszystkich tych, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach i nie spełnią minimalnych poziomów związanych z odzyskiem i recyklingiem tychże opakowań lub w ogóle nie zapewnią możliwości odzysku i recyklingu odpadów z opakowań.

Roczne sprawozdania i opłata recyklingowa

Z czym jeszcze wiąże się data 15 marca? Sprzedawcy detaliczni prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu, zbierania, przetwarzania, recyklingu etc. muszą złożyć roczne sprawozdanie z zakresu gospodarki bateriami i akumulatorami. Konieczne jest też złożenie sprawozdania wymaganego przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na przedsiębiorcach ciąży również konieczność dokonania rozliczeń z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe. Do 15 marca roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji muszą złożyć stacje demontażu. Tego dnia upływa również termin na zapłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego za marzec 2021 r.

Bieżące wpłaty – 22 i 25 marca

Tydzień później, bo już 22 marca, przypada ostateczny termin na dokonanie bieżących wpłat za luty 2021, a konkretnie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, zryczałtowanego podatku dochodowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To także wpłata za luty 2021 r. na PFRON. Do dnia 25 marca należy pamiętać o wpłacie podatku VAT za luty 2021, o złożeniu deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty br., przesłaniu pliku JPK_V7M i JPK_V7K za luty 2021 r. To także ostateczny termin na wpłatę podatku akcyzowego za luty 2021 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego i przesłanie informacji podsumowującej transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT UE za luty br. Nie można też zapomnieć o złożeniu aktualnej deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego oraz o przekazaniu do PFRON niezbędnych dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za ubiegły miesiąc. 25 marca upływa również termin na rozliczenie należnego podatku cukrowego oraz podatku od przychodu ze sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2021 r.

Opłaty i rozliczenia – 31 marca

Zeznania za rok 2020

Koniec miesiąca, a więc 31 marca to czas na przekazanie drogą elektroniczną fiskusowi zeznania za 2020 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Również do tego dnia konieczne jest dostarczenie urzędowi skarbowemu i kontrahentowi, którego dotyczy druk, informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2020 r. przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Sprawozdania finansowe za rok 2020

31 marca 2021 r. mija również termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Wyjątkiem są organizacje non-profit, dla których Ministerstwo Finansów przewidziało przedłużony termin. Jak podaje Ministerstwo, dane uzyskane ze sprawozdań finansowych są istotnym źródłem informacji dla instytucji kredytowych, kontrahentów, a także dla innych podmiotów przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Ponadto dane te są wykorzystywane do tworzenia informacji statystycznych ważnych z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania te można sporządzać w wersji elektronicznej. Przypominamy też, że termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego to 30 czerwca.

Dane za rok 2020

31 marca to także ostatni termin zgłoszenie do ZUS danych za 2020 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2021 br.

Opłata produktowa za produkty i korzystanie ze środowiska

Marzec musimy też zakończyć wniesieniem opłaty produktowej za produkty za ubiegły rok oraz opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, również za ubiegły rok.

Deklaracje podatkowe – 30 kwietnia

Kwiecień również wiąże się z istotnymi dla księgowych obowiązkami. 30 kwietnia 2021 roku to termin, do którego do urzędu skarbowego muszą wpłynąć deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. To także termin na złożenie deklaracji DSF-1 dotyczącej daniny solidarnościowej.