2020-08-07

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową – jak to zrobić?

Prowadzenie spółki komandytowej, w porównaniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest korzystniejsze z finansowego punktu widzenia. Wszystko ze względu na mniejsze obciążenia podatkowe, a konkretnie jednokrotne opodatkowanie zysków spółki. Dlatego zmiana formy prawnej jest kuszącym rozwiązaniem.

Spółka komandytowa – dlaczego warto?

Spółka komandytowa to forma prawna, która łączy w sobie zalety spółki osobowej i kapitałowej. Tym samym, obok jednokrotnego opodatkowania zysków spółki, do największych zalet tego rozwiązania należy ograniczenie odpowiedzialności wspólników, czyli komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej czy też możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, co pozwala na wyeliminowanie osobistej odpowiedzialności osób fizycznych. Oczywiście komplementariuszami mogą być też osoby fizyczne mające zdolność do czynności prawnych. Duża elastyczność dotyczy także dysponowania zyskiem spółki, modyfikowania postanowień ustawowych czy też możliwości podziału ról. W spółce komandytowej nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego, a w dodatku wspólnicy mogą na bieżąco rozliczać dochody i straty spółki z dochodami i stratami z innych działalności gospodarczych.

Przekształcenie spółki – nowe przepisy

Zaletą przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową jest możliwość pełnej kontynuacji prowadzonego biznesu. Tym samym spółka nie musi zawierać nowych umów z kontrahentami, renegocjować kontraktów czy też od nowa starać się o niezbędne zezwolenia (z wyjątkiem nielicznych – na przykład licencji transportowej). Nie zmieniają się też takie dane jak NIP czy REGON. Do niedawna przekształcenie spółki nie było łatwe pod względem formalnym, dlatego niejednokrotnie lepsze było założenie zupełnie nowej spółki. Obecnie się to zmieniło, bo 1 marca 2020 roku wprowadzono zmiany w kodeksie spółek handlowych, które znacząco upraszczają tę procedurę.

Procedura przekształcania spółki

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową składa się z trzech faz. Pierwsza wymaga sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami. Drugim etapem jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki oraz określenia wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki i prowadzenia jej spraw. Trzeci krok wiąże się z rejestracją spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców i wykreślenia z niego spółki przekształcanej.

Plan przekształcenia

Procedurę przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową warto zacząć od sprawdzenia tego, czy nie ma przeszkód w dziedzinie prawa, podatków i finansów do zmiany formy prawnej. Zaraz po tym można przystąpić do sporządzenia planu przekształcenia wraz z załącznikami. Plan określa, na jakich zasadach będzie funkcjonowała powstająca spółka komandytowa, kto będzie jej wspólnikiem, a także w jaki sposób rozłożona będzie odpowiedzialność. Ponieważ w spółce komandytowej jeden ze wspólników, czyli komplementariusz, ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, to w tej roli najczęściej obsadza się nową spółkę z o.o. Do planu musi być dołączony projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt statutu lub umowy spółki przekształconej, a także sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. Ponadto plan przekształcenia musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dobrą wiadomością jest fakt, że 1 marca br., wraz ze wspomnianymi zmianami w prawie, zniknęła konieczność badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, co zapewnia znaczną oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki

Kolejny krok to zawiadomienie wszystkich wspólników o planowanym przyjęciu uchwały o przekształcaniu spółki. Kodeks spółek handlowych zobowiązuje do dwukrotnego zawiadomienia, pierwszy raz nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugi – nie wcześniej niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Terminy te można jednak skrócić za zgodą wszystkich wspólników. Tuż po tym można podjąć uchwałę o przekształceniu, co należy zrobić w formie aktu notarialnego.

Na tym etapie powołuje się organy spółki przekształcanej, a w akcie notarialnym należy wskazać wspólników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki oraz uprawnionych do jej reprezentacji. Warto wiedzieć, że znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych nie wymagają już złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej przez wspólników. Obecnie obowiązuje domniemane o uczestnictwie w przekształconej spółce.

Rejestracja przekształconej spółki komandytowej

Ostatnim etapem jest rejestracja spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców KRS i jednocześnie wykreślenie z rejestru przekształconej spółki z o.o. Przekształcenie musi też zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Co ważne, wpis spółki przekształconej dokonywany jest na wniosek, ale wykreślenie spółki przekształcanej następuje z urzędu. W dniu wpisu przekształconej spółki komandytowej do rejestru KRS i po ogłoszeniu przekształcenia procedura zostaje zakończona i spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Odtąd wspólnicy mogą korzystać z możliwości, które daje im prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej.