2020-07-13

Abonament radiowo-telewizyjny – wszystko, co powinni o nim wiedzieć przedsiębiorcy

Powszechnie wiadomo, że każdy obywatel naszego kraju posiadający odbiornik radiowy lub telewizyjny w swoim domu jest zobowiązany do opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego, choć wielu z nas się z niego nie wywiązuje. Jak jest w przypadku przedsiębiorców?

Abonament radiowo-telewizyjny a firma

Okazuje się, że niezależnie od tego czy odbiorniki radiowe czy telewizyjne są używane w domach prywatnych, czy też w firmach – zawsze należy za ich używanie płacić opłaty abonamentowe. Co więcej, w przypadku firm obowiązuje opłata za każdy używany odbiornik radiowy i/lub telewizyjny, w przeciwieństwie do użytkowników indywidualnych, którzy płacą jedną opłatę, niezależnie od ilości posiadanych odbiorników w danym gospodarstwie domowym oraz samochodzie stanowiącym ich własność. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia fakt, że przedsiębiorca w swojej firmie korzysta wyłącznie z mediów niepublicznych, czyli chociażby z usług telewizji kablowej lub satelitarnej. Wszystko dlatego, że konieczność uiszczania opłat abonamentowych wynika z samego używania odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z odbieranych treści.

Co jest, a co nie jest odbiornikiem rtv?

Obowiązek opłacania abonamentu powstaje wtedy, gdy przedsiębiorca wchodzi w posiadanie odbiornika umożliwiającego natychmiastowy odbiór programów telewizyjnych lub radiowych. Oznacza to jednocześnie, że charakteru odbiornika nie ma telewizor nie podłączony do instalacji umożliwiającej odbiór programów i pełniący wyłącznie rolę monitora. Za odbiorniki podlegające opłatom nie uznaje się też odtwarzaczy audio i wideo. Opłacie abonamentowej nie podlegają również te odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne, które są przeznaczone do sprzedaży bądź przekazania osobom trzecim.

Rejestracja odbiorników telewizyjnych i radiowych

Na rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przedsiębiorca ma 14 dni od momentu wejścia w ich posiadanie, a procedurę tę można dopełnić na poczcie lub po prostu przez internet. Wynika to z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymane od pracownika placówki pocztowej lub przesłane na adres korespondencyjny zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika.

Wysokość opłat abonamentowych w 2020 roku

Wysokość opłat abonamentowych jest ustalana każdego roku w terminie do dnia 31 lipca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W 2020 roku miesięczna opłata za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł, a za odbiornik telewizyjny 22,70 zł. Jednocześnie przewidziane są zniżki dla tych, którzy uiszczają opłatę abonamentową za okres dłuższy niż miesiąc. Przykładowo, opłacając cały rok z góry otrzymujemy 10 proc. zniżki na abonament radiowo-telewizyjny. Opłat można dokonać w placówkach pocztowych, za pośrednictwem strony internetowej Poczty Polskiej lub e-przelewem. Korzystając z platformy płatności Poczty Polskiej należy się zalogować wpisując nadany numer identyfikacyjny użytkownika, a także PESEL, NIP lub imię i nazwisko. Warto wiedzieć, że opłaty abonamentowe należy opłacać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Konsekwencje za nieregularne opłacanie abonamentu lub zaniechanie obowiązku rejestracji odbiorników

W przypadku nieterminowego regulowania opłat abonamentowych zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Wysokość należnych odsetek można ustalić korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej. Dodatkowo abonent musi ponieść koszty wysyłanych upomnień, które każdorazowo wynoszą 11,60 zł. W przypadku nieregulowania opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego. Z kolei w przypadku uchylania się od rejestracji odbiorników i opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego, przedsiębiorca również może się liczyć z konsekwencjami finansowymi. W sytuacji kontroli i stwierdzeniu użytkowania niezarejestrowanego odbiornika konieczne będzie zapłacenie zaległego abonamentu, a do tego dodatkowej kary wynoszącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Abonament radiowo-telewizyjny a koszt podatkowy

Jeśli odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny oraz obowiązujący na niego abonament są wykorzystywane na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być ujęte w kosztach firmowych jako koszt uzyskania przychodu. Innymi słowy, nie ma przeciwwskazań, by przykładowo wydatki na abonament radiowo-telewizyjny ponoszone w celu udostępniania telewizji klientom w poczekalniach lub sklepach mogły zostać uznane za koszt firmowy.