2020-06-22

Jakich wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy przestrzegać w miejscu pracy?

Standardowe wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to dziś zdecydowanie za mało. W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, opublikowano liczne zalecenia dla zakładów pracy. Oto one.

Wytyczne sanepidu dla zakładów pracy

Choć część obowiązujących zasad i ograniczeń została zniesiona lub złagodzona, jak choćby nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, to wciąż trwa pandemia i nadal musimy przestrzegać specjalnych zaleceń. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Jeśli jednak tak owe muszą się odbyć, to powinny trwać możliwie krótko, przy otwartych oknach i/lub drzwiach. Kluczowe jest też zachowanie odległości między pracownikami. Sugerowana odległość to minimum 1,5 metra, chyba, że uniemożliwia to charakter wykonywanej pracy. W zachowaniu dystansu mają pomagać strefy wyznaczone na podłodze w częściach wspólnych. Pracownicy powinni mieć dostęp do środków ochrony indywidualnej, w tym maseczek lub przyłbic ochronnych, gogli, rękawiczek ochronnych, preparatów do dezynfekcji rąk i innych. Obowiązek zasłaniania nosa i ust dotyczy zaś dostawców oraz osób z zewnątrz poruszających się po terenie zakładu pracy. Zaleca się również regularne wietrzenie pomieszczeń, przy jednoczesnym ograniczeniu pracy klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wśród wytycznych sanepidu jest też konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie korzystania ze wspólnych przestrzeni, takich jak wprowadzenie różnych godzin przerw, ograniczenie miejsc w pomieszczeniach socjalnych czy też dopasowanie pracy zmianowej w taki sposób, by poszczególne zespoły nie miały ze sobą kontaktu. Rekomenduje się także utrzymanie ciągłości pracy zdalnej na tych stanowiskach, na których jest to możliwe. Konieczne jest też zapewnienie regularnego sprzątania i dezynfekcji toalet oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych. Pracodawca ma również obowiązek wywiesić instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk oraz zdejmowania i zakładania maseczek. Do zaleceń sanepidu należy też ochrona pracowników z grup szczególnie narażonych na zachorowanie, w tym osób przewlekle chorych lub mających ponad 60 lat. W miarę możliwości należy ograniczyć bezpośrednie kontakty tych pracowników z klientami, dostawcami i osobami z zewnątrz. Bez względu na zastosowane środki, każdy zakład pracy powinien przygotować procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u pracowników lub osoby z zewnątrz odwiedzającej zakład.

Zasady obowiązujące pracowników

Każdego dnia pracownicy powinni samodzielnie kontrolować swój stan zdrowia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, lecz skontaktować się z lekarzem i postępować według obowiązujących w tym wypadku procedur. Jeśli nic nie wskazuje na zakażenie można udać się do pracy. Sanepid zaleca jednak unikanie środków komunikacji publicznej na rzecz dojazdu do pracy własnym środkiem transportu. Do najważniejszych zasad, o których nie można zapomnieć, należy obowiązek regularnego mycia i dezynfekcji rąk, w tym obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy. Podczas wykonywania obowiązków, jeśli to możliwe, pracownicy powinni nosić osłonę nosa i ust. Konieczne jest też zachowanie bezpiecznej odległości od współpracowników i klientów. Pracownicy powinni też dbać o czystość i higienę na stanowisku pracy, szczególnie podczas rozpoczęcia i zakończenia zmiany. Ich obowiązkiem jest dezynfekcja powierzchni dotykowych, w tym telefonów, klawiatury, myszki komputerowej i innych elementów znajdujących się na stanowisku pracy. Regularnie powinni także czyścić powierzchnie wspólne, w tym klamki, włączniki świateł, poręcze, blaty, oparcia krzeseł itp.

Spotkania biznesowe, konferencje i szkolenia

Ministerstwo Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało procedury na potrzeby spotkań, konferencji i innych wydarzeń biznesowych. Wśród kluczowych zasad jest obowiązek dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów. Wszelkie czynności, takie jak rejestracja uczestników, powinny odbywać się przez internet lub telefonicznie. Układ przestrzenny pomieszczeń, w których ma się odbywać event firmowy powinien zostać zorganizowany tak, aby uczestnicy mogli zachować bezpieczną, dwumetrową odległość. Rekomenduje się oznakowanie i przypisanie miejsc do konkretnych uczestników wydarzenia. Organizator ma też obowiązek umieścić w widocznym miejscu instrukcje dotyczące zachowania bezpieczeństwa i higieny, a także oznakować przestrzeń, by umożliwić zachowanie odpowiedniej odległości. Zaleca się też odpowiednią organizację ciągów komunikacyjnych i umożliwienie bezdotykowego wejścia do obiektu. Konieczne jest zapewnienie środków do dezynfekcji rąk oraz regularne dezynfekowanie często dotykanych powierzchni. Bardzo ważne jest też zapewnienie odpowiedniej wentylacji i zadbanie o wietrzenie pomieszczeń. Obsługa cateringu, pracownicy szatni i inne osoby dbające o organizację powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej. Posiłki powinny być serwowane bezpośrednio przez obsługę. W szatniach zaleca się zwiększenie liczby personelu lub umożliwienie uczestnikom samodzielnego wieszania okryć wierzchnich.

Aktualne wytyczne w różnych branżach

Choć ogólne wytyczne sanepidu, takie jak zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie nosa i ust czy częsta dezynfekcja rąk i powierzchni wspólnych, dotyczą wszystkich miejsc publicznych, to w poszczególnych branżach obowiązują dodatkowe zalecenia. Zostały one opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z poszczególnymi Ministerstwami. Tym samym GIS i Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracują nad wytycznymi na placówek edukacyjnych; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało zalecenia dla kin, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało wytyczne dla rolników i plantatorów, również w zakresie zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych; Ministerstwo Rozwoju zajęło się wytycznymi dla zarządców budynków mieszkalnych, a także dla miejsc noclegowych, obiektów handlowych, dla transportu, lokali gastronomicznych, salonów kosmetycznych, fryzjerskich itd.; wytyczne dla klubów fitness, siłowni czy basenów przygotowało oczywiście Ministerstwo Sportu, a z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości czuwa nad wprowadzeniem i zachowaniem zasad między innymi w zakładach karnych. Wszystkie odnośniki do odpowiednich źródeł można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.