2020-02-14

Mały ZUS a Mały ZUS Plus

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne to jedne z największych kosztów ponoszonych każdego miesiąca przez małych przedsiębiorców. Aby ułatwić im egzystowanie w biznesowej rzeczywistości, z początkiem 2020 roku wprowadzony został tzw. Mały ZUS Plus będący dalszym rozwinięciem działającego wcześniej programu Mały ZUS.

Czym jest Mały ZUS?

Konieczność comiesięcznego opłacania składek ZUS, bez względu na to, czy uzyskiwaliśmy jakiekolwiek dochody, przyczyniało się do zamknięcia wielu biznesów, którym nie starczyło czasu na osiągnięcie odpowiedniego progu przychodów. Aby wspomóc mikroprzedsiębiorstwa zdecydowano się na wprowadzenie programu Mały ZUS. Zakładał on, że przedsiębiorcy spełniający konkretne warunki w roku poprzednim będą mogli w kolejnych miesiącach zmniejszyć wymiar składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem przystąpienia do programu był limit średniomiesięcznych przychodów przedsiębiorstwa stanowiący 2,5-krotność wartości minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku limit wynosił 63 000 zł rocznie). Zgodnie z wyliczeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z możliwości Małego ZUS skorzystało ponad 186 000 osób. Dla wielu kolejnych próg kwotowy okazał się zbyt niski, co wymusiło wprowadzenie kilku istotnych zmian w zasadach programu. Tak powstał program Mały ZUS Plus dający konkretne korzyści jeszcze liczniejszej grupie przedsiębiorców.

Mały ZUS czy Mały ZUS Plus – jakie warunki należy spełnić?

Mały ZUS Plus modyfikuje obecnie istniejące zasady. Ma to sprawić, że stanie się on łatwiej dostępny dla szerszej grupy przedsiębiorców. Jak to wygląda w praktyce? Warunki korzystania z Małego ZUS-u Plus są następujące: - konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym min. przez 60 dni, - limit osiąganych przychodów wynosi 120 000 zł rocznie, - obniżona składka na ubezpieczenie społeczne może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 5 lat prowadzenia działalności, - chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus należy zgłosić do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowych przepisów (luty 2020), w kolejnych latach zgłoszenie będzie trzeba złożyć do końca stycznia, - z programu Mały ZUS Plus nie mogą korzystać osoby, które w poprzednim roku rozliczały się w formie karty podatkowej oraz korzystały ze zwolnienia sprzedaży z VAT, - z możliwości skorzystania z ulgi wykluczone zostały osoby, które prowadzą działalność jako twórcy/artyści, osoby wykonujące wolny zawód, wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej sp. z o. o., a także osoby prowadzące przedszkola lub szkoły, - z programu nie skorzystają przedsiębiorcy wykonujący prace na rzecz swoich byłych pracodawców (np. zmuszeni do przejścia na samozatrudnienie), - do programu nie kwalifikują się również osoby korzystające z preferencyjnych składek dla początkujących przedsiębiorców. Nabywają oni prawa do skorzystania z Małego ZUS-u Plus dopiero w momencie wykorzystania wszystkich wcześniejszych ulg.

Jak skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Zwiększenie limitu przychodów sprawiło, że Mały ZUS Plus otworzył się na kolejnych przedsiębiorców mogących skorzystać z obniżenia składek. Aby uzyskać ulgi (pod warunkiem, że nie korzystaliśmy wcześniej z Małego ZUS-u) należy najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia przy pomocy formularza ZUS ZWUA, a następnie zgłosić z nowym kodem dotyczącym Małego ZUS-u Plus na formularzu ZUS ZUA (lub ZUS ZZA jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Powyższą procedurę możemy wykonać zarówno bezpośrednio w oddziale ZUS, jak i poprzez system CEIDG do 29 lutego 2020 roku.

Jak ustalić podstawę składek dla Małego ZUS Plus?

Jeśli chcemy obliczyć podstawę składek, musimy najpierw obliczyć przeciętny miesięczny dochód z działalności za poprzedni rok. W tym celu powinniśmy podzielić wartość dochodu na ilość dni, w których prowadziliśmy działalność, a następnie pomnożyć przez 30. Uzyskany w ten sposób wynik powinniśmy zaokrąglić do pełnych groszy (w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa 0,5 grosza, w dół, jeśli jest niższa). Aby uzyskać podstawę składki należy następnie uzyskany w ten sposób wynik pomnożyć przez 0,5. Podstawa składki powinna mieścić się w przedziale między 30% minimalnego wynagrodzenia na bieżący rok kalendarzowy a 60% prognozowanego wynagrodzenia. Jeśli jest niższa, obowiązuje nas podstawa wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia.

Co wnosi Mały ZUS Plus do rzeczywistości biznesowej?

Mały ZUS Plus to krok naprzód do zmniejszenia obciążeń przedsiębiorstw generujących niskie dochody. Dzięki temu otrzymują one dłuższy czas na odpowiedni rozwój i zapewnienie sobie stabilności finansowej. Każdy przedsiębiorca spełniający warunki programu i przystępujący do niego może liczyć na obliczanie składek proporcjonalnie do osiąganego w poprzednim roku przychodu, co może przynieść mu nawet kilkaset złotych oszczędności miesięcznie. Z szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w Polsce działa obecnie ok. 320 tys. przedsiębiorstw będących uprawnionymi do skorzystania z ulgi. Koszt wdrożenia powyższych regulacji kosztować będzie finanse publiczne do ok. 1,5 mld zł – tyle pieniędzy w ciągu najbliższych lat ma pozostać w kieszeniach najmniejszych przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie Polski.