2019-09-03

Indywidualny rachunek podatkowy od 2020 r.

Od stycznia 2018 roku w Polsce wdrożono system indywidualnych rachunków dla przedsiębiorców służących do opłacania składek ZUS. Obecnie, prawdopodobnie od początku 2020 roku, analogiczny rachunek ma zostać otwarty dla każdej firmy w celu dokonywania wpłat podatków.

Jak obecnie wygląda proces zapłaty podatku?

Zasady działające w momencie pisania tego artykułu mówią jasno, że kwestie podatkowe rozliczane są w oparciu o konta bankowe należące do konkretnego urzędu skarbowego. Osobny numer dotyczy opłat za VAT - na osobny rachunek przekazujemy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a jeszcze inny służy do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.

Oznacza to m.in., że wpłacając pieniądze na określone konto, automatycznie zaliczają nam się one na poczet konkretnego rodzaju podatku. Dlatego też posiadając np. zaległości w jednym z podatków, należy wpłacać je na określone konto – w innym przypadku środki takie zostaną zaksięgowane jako nadpłata dla konkretnego typu należności.

Aby ułatwić tę kwestię podatnikom oraz jednocześnie usprawnić sposób księgowania podatków, zdecydowano się na wprowadzenie nowelizacji przepisów zapewniającej każdemu przedsiębiorcy indywidualny rachunek do płatności podatkowych.

Indywidualny rachunek podatkowy – jak ma działać?

Zmiany w sposobie opłacania powinny wejść w życie z początkiem 2020 roku, co oznacza, że do tego czasu każdy przedsiębiorca (podobnie jak miało to miejsce w przypadku indywidualnych rachunków ZUS) powinien otrzymać ze swojego urzędu skarbowego pismo z informacją o numerze swojego rachunku.

Na ten właśnie numer następnie będzie trzeba przekazywać wszystkie wpłaty na rzecz fiskusa, bez potrzeby dzielenia ich na poszczególne podatki.

Podobnie jak w przypadku ZUS, tutaj również rachunek rozliczeniowy tworzony ma być w oparciu o NIP firmy, a w przypadku jego braku – numer PESEL podatnika występujący jako ostatnie liczby numeru konta. Wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego ma, zdaniem pomysłodawców, uprościć rozliczenia z urzędami skarbowymi. Zwłaszcza w przypadku zaległości podatkowych.

Indywidualny rachunek podatkowy a zaległości podatkowe

Wraz z wprowadzeniem w życie indywidualnego rachunku podatkowego dla przedsiębiorców zmodyfikowane zostaną również zasady dotyczące rozliczania zaległości podatkowych. Jako, że będziemy dysponowali jednym rachunkiem do wpłat zarówno z tytułu VAT jak i podatku dochodowego, w projekcie uwzględnione zostały konkretne sytuacje związane z powstawaniem zaległości.

Jeśli w naszych rozliczeniach z urzędem skarbowym jesteśmy na zero, opis przelewu będzie decydował o tym, który podatek zostanie opłacony z przekazywanych środków pieniężnych. W sytuacji, w której nie określimy w przelewie konkretnego podatku, środki te zostaną przeznaczone na zobowiązanie z najstarszą datą płatności. Jeśli jednak na koncie pojawią się jakiekolwiek zaległości, to właśnie one będą w pierwszej kolejności eliminowane przy pomocy przekazywanych na indywidualny rachunek podatkowy pieniędzy. Będzie się to dokonywało automatycznie, bez względu na opis przelewu i zgodnie z datą powstania każdej z zaległości licząc od najwcześniejszych.

Podsumowując powyższe, rozliczenie na indywidualnym rachunku podatkowym będzie wyglądało następująco (zgodnie z priorytetem działań): - w przypadku posiadania zaległości podatkowych jako pierwsze zostaną opłacone te z najwcześniejszą datą, bez względu na określony przez podatnika cel przelewu, - w przypadku nieposiadania zaległości i nieokreślenia celu, pieniądze przekazane na konto zostaną zaksięgowane jako najwcześniejsze zobowiązania podatkowe, - jeśli na koncie nie ma zaległości i został określony cel przelewu, środki przekazane na rachunek zostaną rozliczone jako wskazane zobowiązanie podatkowe.

Co wprowadzi indywidualny rachunek podatkowy?

Moment wejścia w życie przepisów o indywidualnym rachunku podatkowym wprowadzi kilka istotnych zmian w rozliczaniu zobowiązań podatkowych: - przyczyni się do ułatwienia wykonywania przelewów – indywidualny numer rachunku zniweluje m.in. błędne przekazy pieniędzy na rachunki dotyczące innych podatków, czy też rachunki innych urzędów skarbowych (co jest często popełnianym błędem np. przy przenoszeniu firmy do innej lokalizacji, a co za tym idzie, rejonu działania innego urzędu skarbowego), - przyczyni się do poprawy kontroli zaległości podatkowych – dzięki spłacie tych najwcześniejszych przedsiębiorcy posiadający dług względem fiskusa będą w stanie lepiej go kontrolować, m.in. w kwestii odsetek od zaległości, - pozwoli organom podatkowym dokładniej kontrolować proces opłaty należnych podatków przez przedsiębiorców.