2019-02-05

Zasady i wymogi dla cudzoziemców zakładających działalność gospodarczą w Polsce

Obcokrajowcy mają spory udział w obrocie gospodarczym naszego kraju. Dlatego warto wiedzieć, na jakich zasadach mogą oni prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z nowymi przepisami i jakie zasady ich dotyczą.

Osoby zagraniczne

Działalność gospodarcza dla cudzoziemców w Polsce to szansa na pozyskanie nowego rynku zbytu, poszerzenie skali dotychczasowego biznesu lub stworzenie sobie miejsca pracy. Kto może prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju? Okazuje się, że wszystkie osoby zagraniczne, a więc osoby fizyczne nie mające polskiego obywatelstwa, ale też jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i osoby prawne mające siedzibę za granicą. Wszystkie osoby zagraniczne obowiązuje ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca częścią tzw. Konstytucji biznesu uchwalonej w marcu ubiegłego roku.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z postanowieniami ustawy, osoby zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą na dokładnie takich samych zasadach, jak obywatele RP. Nie obowiązują ich dodatkowe ograniczenia. Jednak obywatele z krajów nie należących do Unii Europejskiej muszą spełnić kilka dodatkowych wymogów.

Wymogi dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej

Prawo do prowadzenia działalności w Polsce mają osoby zagraniczne spoza Unii Europejskiej, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Do prowadzenia biznesu uprawnia też status uchodźcy lub zgoda na pobyt ze względów humanitarnych. Działalność gospodarczą mogą także prowadzić osoby posiadające Kartę Polaka. Co ważne, prawo do założenia działalności gospodarczej nabywają też osoby, które są członkami rodzin osób spełniających choć jeden z powyższych warunków. Jeśli jednak ktoś nie spełni powyższych warunków, to mimo to może prowadzić działalność gospodarczą, jednak w formie spółki komandytowej, akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby zagraniczne mogą także prowadzić działalność w RP poprzez założenie przedstawicielstwa przedsiębiorstwa zagranicznego, bądź też oddziału firmy.