2018-05-08

Ulgi na działalność badawczo-rozwojową w 2018 r.

W tym roku zmodyfikowano przepisy dotyczące prawnego otoczenia działalności innowacyjnej wprowadzających zmiany w działalności badawczo-rozwojowej w 2018. Jakie zmiany wprowadzono?

Działalność badawczo-rozwojowa w 2018 roku – czego możemy się spodziewać?

Wejście w życie wraz z dniem 1 stycznia 2018 roku zmian w warunkach prowadzenia działalności badawczo-rozwojowych spowodowane jest uchwaleniem przez polski rząd 9 listopada zeszłego roku specjalnej ustawy zapewniającej m.in. korzystniejsze preferencje podatkowe względem poprzedniego brzmienia przepisów.

W ramach zmian, przepisy dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w 2018 roku otrzymały cztery znaczące modyfikacje:

  • rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych umożliwiających odliczenie ich od kosztów prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • zwiększono wysokość kwoty do odliczenia z tytułu ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową,
  • wprowadzono ulgi dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego (zgodnie z ustawą z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej),
  • umożliwiono korzystanie z ulgi firmom działającym na terenie strefy ekonomicznej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych niestanowiących kosztów prowadzenia działalności na terenie strefy.

Działalność badawczo-rozwojowa w 2018 roku – jak rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych?

Przepisy modyfikujące działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku wprowadziły, nowe ciekawe możliwości w katalogu kosztów kwalifikowanych do otrzymania ulgi:

  • nowelizacja ustawy o PIT (art. 26e ust 2 pkt 1) za koszty kwalifikowane jasno uważa m.in. składki na ubezpieczenia społeczne opłacane z tytułu stosunku pracy (w takiej części, w jakiej czas pracy danego pracownika przeznaczony został na działalność badawczo-rozwojową),
  • do katalogu dodano należności z tytułu umów o dzieło i umów zleceń oraz związanych z nimi składek na ubezpieczenia społeczne (podobnie jak w poprzednim punkcie – w części, w jakiej czas pracy danego pracownika poświęcony był na powyższą działalność),
  • do kosztów kwalifikowanych dodano również możliwość odliczenia kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego niestanowiącego środka trwałego (m.in. odpowiednich naczyń, przyborów laboratoryjnych),
  • kosztem kwalifikowanym w świetle nowych przepisów jest również koszt odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
  • centra badawczo-rozwojowe mogą odpisywać w ramach kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali wykorzystywanych do pracy badawczo-rozwojowej, a także koszty ekspertyz przeprowadzanych przez podmioty trzecie.