2018-01-08

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Od początku roku przy ustalaniu zasad amortyzacji środków trwałych obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych. Zastąpi ona KŚT z 2010 r. Zmiana numeracji oraz nazewnictwa niektórych grup skutkuje koniecznością aktualizacji dokumentacji środków trwałych.

Podkreślić należy, że nowa Klasyfikacja Środków Trwałych stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016 r. poz. 1864). Wprawdzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), do którego KŚT 2016 stanowi załącznik, weszło w życie w dniu 1 stycznia 2017 r., to jednak do końca 2017 r. m.in. w sprawach podatkowych oraz w sprawach ewidencji i sprawozdań, o których stanowi ustawa o rachunkowości, trzeba było stosować jeszcze dotychczasową KŚT 2010.

Oznacza to, że dokonując kwalifikacji środków trwałych wprowadzanych do ewidencji księgowej do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz ustalając dla nich stawkę amortyzacyjną na podstawie ustaw podatkowych, należało przyjmować KŚT 2010. Natomiast od 2018 r. przy klasyfikowaniu dla celów bilansowych środków trwałych do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju, jednostki będą musiały korzystać z KŚT 2016. Będą zobowiązane także stosować nowe roczne stawki amortyzacyjne określone w załączniku nr 1 do ustaw o podatku dochodowym dostosowane do nowej KŚT 2016. Zostały one znowelizowane na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175).

Zmiany w nazewnictwie, stawki bez zmian

Zmiany wprowadzono w numeracji, nazewnictwie grup, nazewnictwie podgrup oraz rodzajów środków trwałych (w grupach 0, 4 oraz 6), natomiast stawki amortyzacji dla zmienionych grup, podgrup oraz rodzajów pozostały bez zmian. Są one określone w załączniku nr 1 do ustaw o podatkach dochodowych. Zatem przypomnieć należy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje już nowy załącznik, który został dostosowany do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016. W rozporządzeniu, wprowadzającym nową KŚT, zamieszczono m.in. klucze powiązań umożliwiające przejście z KŚT 2010 na KŚT 2016.

W sytuacji gdy zmiany te mają wpływ na środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej przed 2018 r. - zmieni się ich klasyfikacja lub nazwa, to z dniem 1 stycznia 2018 r. konieczne jest dostosowanie do nowej KŚT 2016 zapisów w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 010 „Środki trwałe”.

Zapobiegnie to sytuacji, że w ewidencji środków trwałych te same składniki podlegałyby innej klasyfikacji z uwagi na różne daty ich wprowadzenia do tej ewidencji.

Kwestią dyskusyjną jest to czy jest konieczna zmiana numerów inwentarzowych środków trwałych. Wydaje się, że nie jest to konieczne ale i nie zabronione. Decyzja należy do kierownika jednostki, który z pewnością rozważy uwarunkowania i możliwości programu finansowo-księgowego czy też programu obsługującego środki trwałe oraz technikę prowadzenia prac inwentaryzacyjnych w jednostce.

Wiesława Moczydłowska__