2017-11-20

Jakie zmiany zawiera nowa ordynacja podatkowa?

Nowa Ordynacja podatkowa, która planowo powinna wejść w życie w 2019 roku zakłada wprowadzenie ponad 140 różnorakich zmian w zakresie prawa podatkowego. Jest ona efektem niemal dwuletnich prac nad nowym brzmieniem przepisów.

Zmiany wprowadzane w nowej Ordynacji podatkowej

Zdaniem twórców projektu, nowa Ordynacja podatkowa ma dwa zasadnicze cele: pierwszym z nich jest przywrócenie zaufania między organami podatkowymi a podatnikami, drugim zmniejszenie kosztów postępowań podatkowych. Zmiana przepisów ma więc za zadanie zmianę relacji między organami podatkowymi a przedsiębiorcami, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu usprawnień i ułatwień w sposobach rozliczania należnych podatków.

Wśród planowanych zmian i nowości w Ordynacji znajdziemy m.in.:

 • dłuższe terminy na wniesienie odwołania lub zażalenia (z 14 do 30 dni),
 • zmienione regulacje dotyczące przedawnień zobowiązań podatkowych,
 • rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika,
 • katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika (zawierający m.in. prawo do bezstronnego załatwienia spraw podatkowych, do naprawienia szkody, czy profesjonalnego i uprzejmego traktowania),
 • zmiana regulacji dotyczących pełnomocnictw,
 • większe znaczenie tzw. czynności sprawdzających przeprowadzanych przez organy podatkowe (co ma na celu m.in. zmniejszenie liczby kontroli skarbowych),
 • utrudnione wykonywanie czynności omijających przepisy w celu osiągnięcia korzyści podatkowych,
 • skrócenie do 3 lat obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej do rozliczeń PIT,
 • większy nacisk na stosowanie środków komunikacji elektronicznej,
 • możliwość korekty deklaracji w trakcie trwania postępowania podatkowego,
 • możliwość uregulowania podatku za innego podatnika.

Nowa Ordynacja podatkowa - informacje ogólne

Jak podaje przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ogólnego prawa podatkowego prof. Leonard Etel, nowa Ordynacja podatkowa składać się będzie z dokładnie 687 artykułów nanoszących ponad 140 różnorakich zmian do aktualnie obowiązujących przepisów. Wiąże się to obecnie z wprowadzeniem w życie pakietu ok. 40 rozporządzeń zawierających w sobie odpowiednie przepisy wykonawcze.

W tej chwili projekt ordynacji przekazany został do resortu finansów, gdzie poddany ma zostać kolejno dwóm etapom konsultacji (wewnątrzresortowym i społecznym).