2016-06-24

Ile dni urlopu ma do wykorzystania nowo zatrudniony pracownik?

Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem każdego pracownika. O tym, ile dni mu przysługuje, decyduje kilka istotnych czynników, wśród których wymienić można staż pracy, wymiar czasu pracy, wykształcenie, oraz współpraca z poprzednimi pracodawcami. Jakie są zasady wyliczania ilości dni wolnych od pracy?

Urlop całkowity - ile dni?

Obecnie w Polsce obowiązują przepisy pozwalające uzyskać 20 lub 26 dni roboczych urlopu w czasie roku. Ilość dni związana jest oczywiście ze stażem pracy - im jest on dłuższy, tym więcej urlopu przysługuje pracownikowi. 20 dni otrzymują wszyscy na początku, 26 nabywają ci, którzy osiągają co najmniej 10-letni staż pracy.

Do stażu pracy wliczane są również lata edukacji (zgodnie z wyszczególnieniem poniżej) z zastrzeżeniem, że w przypadku ukończenia dwóch z poniższych szkół, do wymiaru czasu urlopu wliczana jest tylko ta ukończona jako ostatnia:

• ukończenie szkoły wyższej (z dyplomem magistra lub licencjata) dodaje do stażu pracy 8 lat, • ukończenie szkoły policealnej - 6 lat, • ukończenie szkoły średniej zawodowej - ilość lat przewidzianą programem nauczania (maksymalnie 5), • ukończenie szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat, • ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata, • ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej lub innej szkoły równorzędnej - ilość lat przewidziana w programie nauczania (maksymalnie 3 lata).

Z powyższego zestawienia wynika, że osoba z ukończonymi studiami wyższymi, rozpoczynająca swoją pierwszą pracę prawa do 26-dniowego urlopu w ciągu roku nabędzie już po dwóch latach pracy, gdy jego staż pracy wyniesie 10 lat.

Jak liczone są dni przysługującego urlopu?

Rozpoczęcie nowej pracy nie uprawnia pracownika do automatycznego otrzymania pełnego wymiaru urlopu. Wraz z każdym pełnym przepracowanym miesiącem, zyskuje on po prostu prawo do skorzystania z 1/12 wymiaru przysługujących mu dni wolnych od pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik zostaje zatrudniony na początku grudnia. Wtedy wraz z rozpoczęciem kolejnego miesiąca (a jednocześnie nowego roku) otrzymuje prawo do wykorzystania urlopu za cały kolejny rok.