2016-03-21

Do kiedy należy rozliczyć różnice odkryte podczas inwentaryzacji?

Inwentaryzacja jest niezwykle ważnym zadaniem, które ma na celu spisanie stanu faktycznego posiadanych towarów i materiałów. Wszystko to powinno odbyć się w określonych terminach, tak aby przeprowadzony na koniec roku remanent można było wliczyć jako jeden z elementów do sporządzenia bilansu. Ważne jest więc przede wszystkim to, aby trzymać się dokładnie określonych dat przewidzianych dla realizacji poszczególnych zadań związanych ze sporządzaniem stanu faktycznego. Na przykład: do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Artykuł 27 Ustawy o rachunkowości mówi, że przeprowadzoną inwentaryzację należy w odpowiedni sposób udokumentować, a ujawnione w jej trakcie różnice między stanem rzeczywistym a tym wykazanym w księgach powinny zostać wyjaśnione i rozliczone w tym samym roku, w którym przypadł termin przeprowadzonej inwentaryzacji.

Dzięki informacjom przekazanym w powyższym artykule ustawy możemy stwierdzić, że przedsiębiorstwo ma teoretycznie czas na przeprowadzenie niezbędnych rozliczeń różnic inwentaryzacyjnych, tak aby zmieścić się w terminie wykonania sprawozdania finansowego, który w tym roku przypada na dzień 31 marca (co zgodnie z art. 52 Ustawy o rachunkowości wynosi równo 3 miesiące dla tych podmiotów, dla których dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego).

Rozliczenie inwentaryzacji powinno zostać sporządzone i wpisane do ksiąg rachunkowych wcześniej, bowiem to właśnie tzw. obrotówka, czyli zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej (w tym również różnic wykrytych w czasie remanentu, a następnie w odpowiedni sposób zaksięgowanych) jest podstawą do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Aby dokładnie poznać termin wykonania rozliczenia różnic odkrytych w czasie przeprowadzania inwentaryzacji, znów skorzystać trzeba z Ustawy o rachunkowości, tym razem art. 24 ust. 5 por 2., który mówi o tym, że księgi rachunkowe uznawane są za prowadzone na bieżąco wtedy, gdy zestawienie obrotów i sald na kontach księgi głównej za rok obrotowy sporządzane są nie później niż do 85. dnia następującego po dniu bilansowym. W obecnie trwającym roku datą graniczną dla wykonania rozliczeń różnic odkrytych w czasie przeprowadzenia inwentaryzacji jest więc dzień 25 marca.