2015-01-13

Nieujawnione przychody - projekt zmian przyjęty przez Rząd

Ministerstwo Finansów zaproponowało nowe zasady opodatkowania przychodów, które pochodzą ze źródeł nieujawnionych lub nie mają pokrycia w źródłach ujawnionych. A to wszystko za sprawą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2013 i 2014 roku.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

18 lipca 2013 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis ustawy o PIT, pozwalający urzędowi skarbowemu ustalać wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie wydatków i mienia podatnika, jest niezgodny z konstytucją. Narusza on bowiem zasadę sprawiedliwości społecznej oraz prawo własności. Trybunał uznał także, że niezgodna z Ustawą Zasadniczą jest regulacja, która dotyczy przedawnienia podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano, że przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych, to przychody pochodzące ze źródeł niewskazanych przez płatnika oraz nieustalonych przez organ podatkowy czy kontrolę skarbową. Z kolei, przychodami niemającymi pokrycia w źródłach ujawnionych są te pochodzące ze źródła ujawnionego, lecz o innej, niewłaściwej wysokości.

Podstawą opodatkowania takich przychodów stanie się przychód, który odpowiada kwocie nadwyżki wydatków nad tymi przychodami. Przy dwóch lub więcej nadwyżkach w roku, podstawą do opodatkowania będzie ich suma.

Trybunał nie sprzeciwiał się 75 procentowej stawce podatku od dochodów z nieujawnionego źródła tłumacząc to sprawiedliwą reakcją państwa na oszustwa podatkowe. Jednakże, po wejściu w życie nowych przepisów, stawka ta ma być rzeczą ostateczną, po wyczerpaniu wszelkich innych możliwości.

Zdecydowano także, iż to podatnik będzie musiał wykazać czy jego przychody zostały opodatkowane, czy nie. Jednakże, dotyczyć to będzie tylko tych przychodów, które nie są znane organom. Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów na potwierdzenie, że jego wydatek został pokryty z opodatkowanych przychodów oraz nastąpiło przedawnienie, będzie musiał jedynie je uprawdopodobnić, a nie udowadniać. Gdy podatnik nie będzie w stanie wykazać dowodów potwierdzających wartość jego mienia, zostanie ona ustalona zgodnie z wartością rynkową.

Projekt nowelizacji ustawy ustala 5-letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. Mimo propozycji, aby wynosił on 10 lat, resort finansów nie będzie aż tak ostry dla nieuczciwych podatników.