2021-12-17

Wskaźniki kadrowo-płacowe 2022

W styczniu 2022 roku zaczną obowiązywać nowe wskaźniki kadrowo-płacowe. Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie? Jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, podwyższeniu ulega minimalne wynagrodzenie za pracę. Od stycznia będzie to kwota 3010,00 zł brutto. W 2021 roku była to kwota 2800,00 zł, a rok wcześniej – 2600,00 zł. Zmianie ulega również minimalna stawka godzinowa. Od stycznia będzie obowiązywała kwota 19,70 zł. Dla przypomnienia, w 2021 roku minimalna stawka godzinowa to 18,30 zł, a w 2020 roku obowiązywała kwota 17,00 zł.

Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest różnicowana ze względu na staż pracy, nie mamy więc do czynienia z obniżeniem wynagrodzenia w I roku pracy. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się takich składników jak nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w godzinach nocnych, dodatku za staż pracy, odprawy pieniężnej przysługującej z tytułu niezdolności do pracy ani w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

Wymiar czasu pracy

W porównaniu z 2021 rokiem w 2022 roku osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą pracować mniej, a dokładnie 251 dni. Oznacza to, że liczba dni wolnych od pracy to 114. Oto jak rozkładają się one w zależności od długości okresu rozliczeniowego: 1. jednomiesięczny okres rozliczeniowy - styczeń – 152 godziny (19 dni pracy, 12 dni wolnych), - luty – 160 godzin (20 dni pracy, 8 dni wolnych), - marzec – 184 godzin (23 dni pracy, 8 dni wolnych), - kwiecień – 160 godzin (20 dni pracy, 10 dni wolnych), - maj – 168 godzin (21 dni pracy, 10 dni wolnych), - czerwiec – 168 godzin (21 dni pracy, 9 dni wolnych), - lipiec – 168 godzin (21 dni pracy, 10 dni wolnych), - sierpień – 176 godzin (22 dni pracy, 9 dni wolnych), - wrzesień – 176 godzin (22 dni pracy, 8 dni wolnych), - październik – 168 godzin (21 dni pracy, 10 dni wolnych), - listopad – 160 godzin (20 dni pracy, 10 dni wolnych), - grudzień – 168 godzin (21 dni pracy, 10 dni wolnych);

 1. kwartalny okres rozliczeniowy

- styczeń – marzec – 496 godzin (62 dni pracy, 28 dni wolnych), - kwiecień – czerwiec – 496 godzin (62 dni pracy, 29 dni wolnych), - lipiec – wrzesień – 520 godzin (65 dni pracy, 27 dni wolnych), - październik – grudzień – 496 godzin (62 dni pracy, 30 dni wolnych);

 1. sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

- styczeń – czerwiec – 992 godziny (124 dni pracy, 57 dni wolnych), - lipiec – grudzień – 1016 godzin (127 dni pracy, 57 dni wolnych);

 1. roczny okres rozliczeniowy

- styczeń – grudzień – 2008 godzin (251 dni pracy, 114 dni wolnych).

Dodatki za pracę w nocy

Ze względu na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższeniu ulegną też dodatki za pracę w nocy. Nadal wynoszą one 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku będą to następujące kwoty:

 • styczeń - 3,96 zł / 1h pracy w nocy,
 • luty - 3,76 zł / 1h pracy w nocy,
 • marzec - 3,27 zł / 1h pracy w nocy,
 • kwiecień - 3,76 zł / 1h pracy w nocy,
 • maj - 3,58 zł / 1h pracy w nocy,
 • czerwiec - 3,58 zł / 1h pracy w nocy,
 • lipiec - 3,58 zł / 1h pracy w nocy,
 • sierpień - 3,42 zł / 1h pracy w nocy,
 • wrzesień - 3,42 zł / 1h pracy w nocy,
 • październik - 3,58 zł / 1h pracy w nocy,
 • listopad - 3,76 zł / 1h pracy w nocy,
 • grudzień - 3,58 zł / 1h pracy w nocy.

Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do jego obliczenia niezbędny jest współczynnik urlopowy. Wysokość współczynnika urlopowego w 2022 roku to:

 • dla pracowników pełnoetatowych – 20,92
 • dla pracowników na 3/4 etatu – 15,69
 • dla pracowników na 1/2 etatu – 10,69
 • dla pracowników na 1/3 etatu – 6,97
 • dla pracowników na 1/4 etatu – 5,23

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata, obowiązuje odprawa w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy w danym miejscu pracy przepracowali od 2 do 8 lat, otrzymają odprawę w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia. Pozostali, a więc tacy, którzy u danego pracodawcy przepracowali ponad 8 lat, otrzymają równowartość 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie wypłacana odprawa nie może przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy, a zatem w 2022 roku maksymalna wysokość odprawy pieniężnej to kwota 54 150,00 zł.