2020-06-01

Pomoc finansowa dla firm – gdzie ją znaleźć?

Pandemia koronawirusa uderzyła w wiele polskich przedsiębiorstw. To sprawiło, że tysiące firm popadło w poważne problemy finansowe. W jaki sposób mogą uzyskać pomoc finansową na swoje dalsze działanie?

Pomoc finansowa dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej

Wraz z wzrostem ilości zachorowań na COVID-19, w Polsce wprowadzano kolejne ograniczenia społeczne. Spowodowało to powstanie wielu problemów dla przedsiębiorców, którzy pozbawieni przychodów wciąż musieli ponosić koszty związane z zatrudnieniem pracowników, czy wynajmem lokali. W związku z tym w życie wszedł pakiet przepisów znany jako Tarcza Antykryzysowa niosący ze sobą pomoc dla rodzimych firm w zakresie pozyskania środków na kontynuowanie działalności mimo kryzysowej sytuacji. W poniższym artykule wyszczególniamy wszystkie rodzaje pomocy finansowej dla firm dostępne dla różnej wielkości biznesów.

Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorstw

W ramach pomocy dla mikroprzedsiębiorców (firm zatrudniających do 9 osób i posiadających maksymalne roczne obroty w wysokości 2 mln EUR) Tarcza Antykryzysowa pozwala na:

Zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać zwolnienie ze składek ZUS na marzec, kwiecień oraz maj. Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 oraz dostarczyć do ZUS deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne za miesiące zwolnienia.

Pożyczka 5000 zł z urzędu pracy

Możliwe jest uzyskanie pożyczki na bieżącą działalność z urzędu pracy w wysokości 5000 zł. Pożyczka spłacana jest przez 12 miesięcy, lecz gdy w ciągu 3 miesięcy od jej otrzymania utrzymamy stały poziom zatrudnienia, możemy wnioskować o jej umorzenie. Do otrzymania pożyczki wystarczy wypełnić wniosek (w wersji papierowej lub elektronicznej) i nie ma potrzeby spełniania żadnych innych wymagań z wyjątkiem posiadania statusu mikroprzedsiębiorcy.

Your title here...Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek pracowników

Mikroprzedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą uzyskać trzymiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla swoich pracowników. Aby otrzymać tego typu pomoc należy spełnić dwa warunki:

 • nie zalegać z podatkami i składkami ZUS,

 • wykazać co najmniej 30-proc. spadek obrotów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy 2020 roku w porównaniu do tych analogicznych miesięcy w 2019 roku.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym

Zapisy Tarczy Antykryzysowej umożliwiają uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne na okres 3 miesięcy dla pracowników w momencie przestoju ekonomicznego (braku pracy). W przypadku tej formy pomocy musimy spełnić następujące warunki:

 • zawrzeć porozumienie z pracownikami obniżające wynagrodzenie o maksymalnie 50% (z zachowaniem limitu wynagrodzenia minimalnego),

 • wykazać 15% spadek obrotów w ciągu 2 miesięcy 2020 roku w porównaniu do analogicznych miesięcy z 2019 roku lub wykazać 25% spadek obrotów w miesiącu 2020 roku względem poprzedniego miesiąca,

 • nie zalegać z podatkami i składkami ZUS,

 • nie posiadać przesłanek do upadłości.

Pomoc tego typu nie dotyczy pracowników, których pensja przekraczała w poprzednim miesiącu 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników z obniżonym wymiarem czasu pracy

Ten typ pomocy działa podobnie do wcześniejszego, z tym, że obowiązuje pracowników, którym zredukowano wymiar czasu (a co za tym idzie – również wysokość pensji) o 20%. Wszystkie inne warunki oraz ograniczenia w uzyskaniu tej formy pomocy są identyczne jak w poprzednim przypadku.

Tarcza Finansowa PFR

Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przyznanie tzw. Tarczy Finansowej – programu mającego zabezpieczyć płynność finansową przedsiębiorstw i chronić miejsca pracy w czasie kryzysu. Chcąc ubiegać się o subwencje należy:

 • zatrudniać min. 1 pracownika,

 • udokumentować spadek dochodów po 1 lutego 2020 roku o min. 25% w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca z 2019 roku,

 • działać w branży objętej zakazem prowadzenia działalności ze względu na restrykcje sanitarne.

Kwota subwencji różni się w zależności od ilości zatrudnionych osób i wynosić może nawet 324 000 zł. Co więcej, 75% tej kwoty może zostać umorzona pod warunkiem, że będziemy kontynuować działalność przez 12 miesięcy od jej udzielenia (umarzane jest 25%), a także gdy przez ten sam okres nie zredukujemy zatrudnienia (50% subwencji ulega umorzeniu po spełnieniu tego warunku). Zastrzeżeniem jest, że subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, m.in. wynagrodzeń pracowników, wynajmu pomieszczeń, rat leasingowych.

Pomoc finansowa dla małych i średnich firm

Małe i średnie firmy (zatrudniające od 10 do 249 osób) w ramach Tarczy Antykryzysowej również mogą liczyć na pomoc w utrzymaniu się na rynku. W ramach pakietu mogą uzyskać:

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników dotkniętych przestojem ekonomicznym i pracowników z obniżonym czasem pracy

W tym przypadku zarówno warunki, jak i ograniczenia są tożsame z warunkami i ograniczeniami dla mikroprzedsiębiorstw.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne wypłacane przez 3 miesiące przez urząd pracy

Aby mieć szansę na tę formę pomocy dla firmy, należy wykazać:

 • co najmniej 30% spadek obrotów w ciągu dowolnych dwóch następujących po sobie miesięcy 2020 roku porównanych do 2 analogicznych miesięcy w 2019 roku,

 • brak zaległości w należnościach podatkowych i składkach ZUS,

 • brak ryzyka ogłoszenia upadłości.

W przypadku uzyskania tej formy pomocy, otrzymujemy dofinansowanie z urzędu pracy wypłacane przez 3 miesiące. Ograniczeniem jest niemożliwość skorzystania z możliwości opisanych powyżej.

Tarcza Finansowa PFR

Podobnie, jak mikrofirmy – małe i średnie przedsiębiorstwa również mogą ubiegać się o subwencję z PFR. Większość warunków uzyskania jest identyczna, jak w przypadku programu dla mikroprzedsiębiorców, z różnicą, iż maksymalna kwota, jaką jesteśmy w stanie otrzymać wynosi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej i zależy od skali spadku jej wartości. W przypadku subwencji dla MŚP, tutaj również możliwe jest umorzenie aż 75%: 37,5% zależy od strat w sprzedaży, kolejne 37,5% od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Pomoc finansowa dla dużych przedsiębiorstw

W wypadku dużych firm zatrudniających ponad 250 osób, oprócz wspomnianych wyżej dopłat do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (zarówno tych z obniżonym czasem pracy, jak i odczuwających skutki zastoju gospodarczego) przygotowano konkretną pomoc kapitałową pozwalającą na kontynuowanie działalności mimo kryzysu. PFR w swojej Tarczy Finansowej proponuje 3 opcje:

 • finansowanie płynnościowe, gdzie pożyczka trwa 2 lata i może wynieść nawet 1 mld zł na podmiot,

 • finansowanie preferencyjne, gdzie przedsiębiorstwo otrzymuje pożyczkę na okres 3 lat z możliwością umorzenia jej części w zależności od straty finansowej oraz utrzymania średniego poziomu zatrudnienia (tutaj można otrzymać maksymalnie 750 mln zł na podmiot),

 • finansowanie inwestycyjne, gdzie możliwe jest otrzymanie pomocy poprzez udziały lub akcje (na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej), wartość tego typu finansowania może wynieść nawet 1 mld zł na podmiot.

Aby skorzystać z finansowania PFR należy spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • odnotować spadek obrotów o min 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca w 2019 roku,

 • utracić zdolność do produkcji lub świadczenia usług w związku z pandemią koronawirusa, nie otrzymać płatności od kontrahentów z powodu COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,

 • nie mieć dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,

 • być uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z pandemią.

Aby złożyć wniosek, przedsiębiorca nie może samodzielnie otworzyć likwidacji swojej firmy. Nie może też zostać wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

Gospodarka całego świata boryka się z problemami pandemii. Wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza tych w branżach najbardziej dotkniętych przez koronawirusa, wymaga natychmiastowej pomocy finansowej. Programy takie jak Tarcza Antykryzysowa czy Tarcza Finansowa PFR to dla nich możliwość przetrzymania ciężkich czasów w oczekiwaniu na powrót do normalności.

Obejrzyj nagranie webinarium ekspertów PFR i enova365 na temat tarczy finansowej.