2018-12-11

Odpowiedzialność przedsiębiorców a produkty niebezpieczne

W ubiegłym roku wartość sprzedaży detalicznej w Polsce wyniosła ponad 810 mld zł! Ponad połowę stanowiła sprzedaż towarów konsumpcyjnych takich jak ubrania, zabawki, kosmetyki czy elementy wyposażenia wnętrz. W tak ogromnej masie towarów zdarzają się produkty niebezpieczne.

Czym jest produkt niebezpieczny?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, produkt niebezpieczny to przedmiot niezapewniający bezpieczeństwa, którego można oczekiwać uwzględniając normalne użytkowanie i zużycie. Jednocześnie za produkt uznaje się każdą rzecz ruchomą, nawet jeśli zostanie połączona z inną rzeczą, a także energię elektryczną i zwierzęta.

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

Za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny odpowiada kilka podmiotów. Przede wszystkim jest to producent, który w ramach swojej działalności wytwarza dany produkt. Współtwórcy produktu końcowego, czyli wytwórcy materiałów, surowców lub części składowych produktu, jak również producent nominalny, czyli ten, który na produkcie umieszcza swoją nazwę i znak towarowy. W dalszej kolejności odpowiedzialność niesie importer. Ostatnim ogniwem jest sprzedawca, ale tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest ustalenie danych producenta ani importera.

Zakres odpowiedzialności

Odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może żądać każdy, kto taką szkodę poniósł. Niezależnie jednak od tego, czy produkt spowodował bezpośrednią szkodę osobie fizycznej, czy też ucierpiało jej mienie osobiste. Roszczenia o odszkodowanie są zasadne w ciągu trzech lat od dnia, w którym poszkodowany stwierdził szkodę, jednak roszczenia przedawniają się wraz z upływem dziesięciu lat od wprowadzenia produktu do obrotu.

Kiedy producent nie odpowiada za produkty niebezpieczne?

Nie zawsze producent odpowiada za wyrządzone szkody. Wyłączenie od odpowiedzialności ma miejsce wtedy, gdy produkt nie zostanie wprowadzony do obrotu lub jeśli zostanie wprowadzony do obrotu w wyniku kradzieży lub utraty. Ponadto producent nie niesie odpowiedzialności za produkt, jeśli nie mógł przewiedzieć niebezpiecznych właściwości produktu z pomocą aktualnych możliwości nauki i techniki. Producent jest też zwolniony z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że niebezpieczne właściwości produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, a do tego nie wynikały one z przyczyny tkwiącej poprzednio w produkcie.

Jak rozpoznać produkty niebezpieczne?

Na produktach należy szukać oznaczenia „CE”. Jest ono potwierdzeniem, że produkt gwarantuje bezpieczeństwo i spełnia normy unijne. Jeśli takiego znaku nie ma lub jego wygląd odbiega od przyjętego wzoru można domniemywać, że produkt jest niebezpieczny.