2018-12-12

Zależność składek ZUS od przychodu – już od 2019 roku!

Jedną z ciekawszych zmian, jakich możemy się spodziewać w przyszłym roku jest zależność składki ZUS od przychodu. Zatem już teraz warto dowiedzieć się, co dokładnie czeka przedsiębiorców.

Nowe zasady

Nowe przepisy wprowadzające zależność składki ZUS od przychodu wprowadzają znaczną ulgę dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają niewielkie przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Do tej pory wszyscy przedsiębiorcy płacili składki ZUS od kwoty wynoszącej 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce, czyli od podstawy wynoszącej niemal 3000 zł (w 2019 roku będzie to kwota 2859 zł). Możliwość opłacania składki ZUS liczonej od przychodu obejmie tych przedsiębiorców, których dochód w roku ubiegłym nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie limitem jest 63 tys. zł. brutto). Nowe zasady nie będą obowiązywały także tych przedsiębiorców, którzy opłacali w roku poprzednim zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej, jak również tych, którzy w roku poprzednim prowadzili działalność krócej niż 60 dni. Przepisy nie obejmą też tych, którzy korzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek ZUS. Ponadto przedsiębiorca nie może wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy. Tacy przedsiębiorcy będą opłacać składki według dotychczasowych zasad.

Składki ZUS w 2019 roku

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zasada obliczania składek od przychodu będzie dotyczyć wyłącznie składek społecznych i składek na fundusz pracy, nie obejmie jednak składek zdrowotnych. Obostrzeniem jest też limit czasowy – przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki ZUS od przychodu nie dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Oznacza to, że po trzech latach korzystania z ulgi, na kolejne dwa lata będzie trzeba powrócić do dawnych zasad.

Obliczanie wysokości składki

Obliczenie składki ZUS według nowych zasad nie jest trudne. Najpierw roczny przychód brutto z ubiegłego roku należy podzielić przez liczbę dni prowadzenia działalności (np. 365 dni, jeśli działalność funkcjonowała przez cały rok) i pomnożyć przez 30. W ten sposób uzyskujemy przeciętny miesięczny dochód przedsiębiorcy. Następnie prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy dzielimy przez minimalne wynagrodzenie, które obowiązuje w styczniu danego roku i otrzymany wynik mnożymy przez 0,24. W ten sposób otrzymujemy współczynnik na dany rok kalendarzowy.

Kolejny krok to przemnożenie uzyskanego przeciętnego miesięcznego dochodu przedsiębiorcy przez wspomniany współczynnik na dany rok. Wynik stanowi podstawę składek ZUS.