2017-08-28

Kiedy składnik majątku może być amortyzowany?

To pytanie najpewniej zadaje sobie nie jeden przedsiębiorca. Spróbujmy zatem, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego, znaleźć na nie odpowiedź.

Praktyka podatkowa

Zgodnie z obowiązującym obecnie ustawodawstwem o CIT i PIT, podatnicy zobowiązani są dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3500 zł wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Ustawowa definicja

Stosownie do art. 16a ust. 1 ustawy o CIT (analogicznie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT), do środków trwałych zalicza się m.in. budowle, budynki czy lokale będące odrębną własnością, a także maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytku.

Wspomniany przepis zwraca ponadto uwagę, że przewidywany okres używania nie może być krótszy niż rok, a środek trwały jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Kompletność i zdatność do użytkowania

Powyższy przepis nie bez powodu posiada taką, a nie inną treść. Kluczowe w kontekście rozważań są dwa ustawowe określenia definiujące środek trwały jako taki. Po pierwsze, maszyna czy budowla podlega amortyzacji, jeśli jest kompletna. Po drugie, aby móc mówić o środku trwałym musi on być zdatny do użytkowania. W związku z tym, że ustawodawca nie wskazał w jaki sposób dokładnie należy interpretować "kompletność" oraz "zdatność do użytku" danego środka trwałego, należy posłużyć się wykładnią językową tych pojęć. Zdatne do użytku będzie zatem urządzenie, które jest sprawne i możliwe jest korzystanie ze wszystkich (ewentualnie z większości) jego funkcji. O kompletności danego urządzenia można więc mówić wówczas, gdy występuje ono jako samodzielny, odrębny obiekt.

Odpowiadając więc na zadane na wstępie pytanie: – Składnik majątku może być amortyzowany, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem, a podatnik ma prawo do jego faktycznego i prawnego użytkowania –słusznie ocenia Joanna Litwińska, konsultantka podatkowa w ECDDP Sp. z o.o. na łamach „Rzeczpospolitej”.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2016 poz. 1888)