2016-02-23

Rezygnacja z pełnej rachunkowości dla niektórych jednostek non profit

Pierwsze zmiany dotykające rozliczania jednostek non profit pojawiły się już w 2014 roku. Na mocy wchodzących w życie przepisów umożliwiono m.in. przygotowanie bardziej uproszczonych sprawozdań finansowych, czy rozliczania nadwyżki przychodów oraz kosztów w kolejnych latach jako zwiększenia przychodów lub kosztów kolejnego roku.

Nowe zasady W tym roku, dzięki poprawce wprowadzającej ust. 5 w art. 2 ustawy o rachunkowości, organizacje non profit będą mogły rozliczać się w jeszcze prostszy sposób. Część z organizacji, mimo bycia osobami prawnymi, będzie mogła zrezygnować z prowadzenia skomplikowanych ksiąg rachunkowych na rzecz znacznie bardziej uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Nowe zasady są zbliżone do księgi przychodów i rozchodów używanej m.in. przez niewielkie, jednoosobowe działalności. W przypadku, gdy organizacja non profit skorzysta z takiej formy rozliczenia, obowiązkowe będzie jednak dodatkowo sporządzanie zestawień przepływów finansowych.

Kto może wykorzystać nowe przepisy do rozliczania działalności?

Zgodnie z ustawą o działalności użytku publicznego z 24 kwietnia 2003 r. (art. 10a) są to: - organizacje pozarządowe (z wyłączeniem spółek kapitałowych), - stowarzyszeni jednostek samorządu terytorialnego. Według danych Ministerstwa Finansów, zmianami w rozliczeniach objętych zostanie więc ponad 69 tys. organizacji działających na terenie Polski. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów? Rozliczenie na uproszczonych zasadach dla organizacji non profit możliwe jest w momencie, gdy dana organizacja spełnia cztery podstawowe warunki: 1. Działa w sferze zadań publicznych (zadania te określone zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w art. 4 ust. 1), 2. Nie prowadzi działalności gospodarczej (rozumianej jako zgodnej z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej), 3. Nie jest organizacją pożytku publicznego, 4. Jej przychody pochodzą jedynie z określonych źródeł.

W przypadku ostatniego punktu, zmiany w ustawie dokładnie wskazują możliwe źródła przychodów dla organizacji non profit. Są to:

  • nieodpłatna działalność pożytku publicznego,
  • składki członkowskie,
  • darowizny, oraz spadki,
  • dotacje, subwencje oraz przychody pochodzące ze zbiórek publicznych,
  • sprzedaż towarów i usług wchodząca w skład działalności odpłatnej pożytku publicznego,
  • sprzedaż lub wynajem posiadanych nieruchomości,
  • odsetki kwot przechowywanych na rachunkach bankowych.

Co zrobić, aby organizacja non profit mogła skorzystać z uproszczonego systemu rozliczania? Stosowanie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów działalności jest możliwe, jeśli organizacja non profit osiągnęła w roku poprzedzającym rok wyboru sposobu rozliczania przychody wyłącznie z uwzględnionych powyżej źródeł w wysokości nie większej, niż 100 000 zł. Ograniczenia tego nie stosuje się w roku, w którym dana organizacja rozpoczęła swoją działalność.