2015-11-27

Ustawa o związkach metropolitalnych

Wraz z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać ustawa o związkach metropolitalnych. Nowe przepisy zezwolą na wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu samorządów terytorialnych gmin i powiatów. Pierwsze formy ich szczególnej współpracy będą mogły powstać już w połowie 2016 roku.

Związki metropolitalne

Ustawa o związkach metropolitalnych zezwala na powoływanie związków gmin i powiatów, które tworzyć będą jedną, wspólną strefę miejską. Za obszar metropolitalny uznano spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców. Aby móc utworzyć związek metropolitalny, będzie należało spełnić określone warunki. Po pierwsze, strefę ubiegającą się o powołanie związku musi zamieszkiwać co najmniej 500 tysięcy osób. Po drugie, w granicach związku musi znajdować się miasto na prawach powiatu, które jest siedzibą wojewody bądź sejmiku województwa. Związek metropolitalny będzie mógł być utworzony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zarówno z jej inicjatywy, jak i na wniosek rady gminy. Powołanie związku będzie musiało być poprzedzone opinią poszczególnych rad gmin i powiatów wchodzących w jego skład, jak również wojewody oraz sejmiku województwa. Nadzór nad funkcjonowaniem metropolii mają sprawować Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda.

Powołanie metropolii – co się zmieni?

Utworzenie metropolii ma pomóc w kształtowaniu wspólnej polityki rozwoju oraz tworzeniu ładu przestrzennego danego terytorium w bardziej efektywny sposób. Priorytetowym celem związków metropolitalnych ma być organizacja zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. Najważniejszym założeniem stało się wprowadzenie jednego biletu komunikacyjnego, który ma obowiązywać na całym obszarze. Co więcej, metropolie mają skupić się także na zarządzaniu infrastrukturą drogową, a w szczególności na ustalaniu przebiegu sieci dróg. Wszelkie przedsięwzięcia związku metropolitalnego mają być finansowane przede wszystkim 5-procentowym udziałem podatku PIT mieszkańców danego obszaru, ale także ze składek poszczególnych gmin oraz z różnego rodzaju dotacji. Korzyści z utworzenia metropolii jest wiele: obniżenie cen biletów transportu zbiorowego, lepsze zarządzanie infrastrukturą drogową, ładem przestrzennym oraz odpadami, jak również połączenie wysiłków samorządów we wspólnych działaniach promocyjnych.