2019-01-08

Zarząd sukcesyjny – nowe zmiany w przepisach gospodarczych

Sukcesja w firmie zgodnie z nowymi przepisami umożliwi przedsiębiorstwom ciągłość funkcjonowania, także po śmierci właściciela. Jak to działa w praktyce?

Zarząd sukcesyjny - od kiedy?

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 25 listopada 2018 roku. Zgodnie z nowymi zmianami w przepisach gospodarczych możliwe jest powołanie zarządu sukcesyjnego od razu po śmierci właściciela działalności gospodarczej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zadania zarządu sukcesyjnego

Celem zarządu sukcesyjnego jest zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie przejściowym, czyli do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Dotąd sukcesja firmy była możliwa dopiero po zakończeniu często długotrwałego postępowania spadkowego, co generowało niepotrzebne straty. Teraz zarządca sukcesyjny będzie zarządzał mieniem zmarłego przedsiębiorcy, dysponując wszystkimi prawami oraz spełniając wszystkie obowiązki należące do zmarłego przedsiębiorcy z tytułu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Kiedy wygasa zarząd sukcesyjny?

Zarządzanie sukcesyjne wygasa po dwóch miesiącach od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeśli spadkobiercy nie przyjęli spadku, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, jak również z dniem nabycia przedsiębiorstwa przez jedną osobę w całości. Ponadto zarząd sukcesyjny wygasa po upływie miesiąca od wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG (chyba, że powołano kolejnego zarządcę), z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, jak również z dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo. W pozostałych wypadkach zarząd sukcesyjny wygasa po dwóch latach od daty śmierci przedsiębiorcy.