2018-07-24

Wycena nieruchomości inwestycyjnej

Istnieją dwa zasadnicze modele wyceny nieruchomości inwestycyjnej – model historyczny i model wartości godziwej. Wybór modelu wyceny nieruchomości inwestycyjnej niesie ze sobą konsekwencje podatkowe, dlatego podjęcie właściwej decyzji może być trudne.

Nieruchomość inwestycyjna

Na początek warto przypomnieć czym właściwie jest nieruchomość inwestycyjna. Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Nieruchomości 40 nieruchomości inwestycyjne to grunty, budynki lub/i części budynków, które są utrzymywane przez inwestora ze względu na przewidywany wzrost ich wartości w przyszłości lub jako źródło dochodu z czynszu. Istotne jest przede wszystkim utrzymywanie nieruchomości w celu osiągnięcia przychodów.

Model historyczny

Przy zastosowaniu modelu historycznego podstawą wyceny jest cena nabycia nieruchomości, a więc kwota środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów. Przy zastosowaniu modelu historycznego można dokonywać odpisy amortyzacyjne w rachunku zysków i strat. W przypadku utraty wartości nieruchomości należy przeprowadzić test na utratę wartości, a następnie konieczne jest ujęcie tego faktu w rachunku zysków i strat z danego okresu.

Model wartości godziwej

Podstawą wyceny nieruchomości inwestycyjnej w tym wypadku jest kwota, którą można otrzymać za sprzedaż aktywów na zwykłych warunkach na dzień wyceny. Taki model precyzyjnie odzwierciedla warunki rynkowe na dzień wyceny. Odzwierciedla ona bieżące przychody z czynszów i innych źródeł przychodów. Wycena taka jest przeprowadzana przez wyspecjalizowanych rzeczoznawców i powinna być systematycznie powtarzana. W przypadku stwierdzenia spadku lub zwiększenia wartości nieruchomości, należy to ująć w rachunku zysków i strat.

Zalety i wady modelu historycznego

Dzięki zastosowaniu modelu historycznego łatwiej jest przewidzieć rachunek zysków i strat oraz szacować przyszłą wartość nieruchomości. Wszystko dlatego, że model ten nie podlega okresowym wahaniom, które są charakterystyczne dla modelu wartości godziwej. Niestety model historyczny nie odzwierciedla wartości godziwej nieruchomości. Zalety i wady modelu wartości godziwej

Metoda wyceny oparta na wartości godziwej nieruchomości pozwala odzwierciedlić realną wartość nieruchomości na dzień wyceny. Wszystkie zmiany, które wiążą się z przeszacowaniem wartości nieruchomości odnotowywane są w rachunku zysków i strat. Wadą tego systemu jest fakt, że przeprowadzana okresowa wycena nieruchomości wiąże się z dodatkowymi kosztami sporządzenia wyceny.

Mając wątpliwości co do wyboru modelu wyceny nieruchomości inwestycyjnej bardziej korzystne może się okazać zastosowanie modelu historycznego. W przypadku wątpliwości w zakresie polityki rachunkowości istnieje możliwość zmiany metody na wycenę nieruchomości według wartości godziwej. Odwrotna zmiana nie jest niestety możliwa.