2016-03-14

Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie ostatni pakiet zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. nowelizującą ustawę o VAT. Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną broszurę objaśniającą zasady odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT) oraz nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Z początkiem 2016 r. weszła w życie ostatnia część zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605). Zmiany te polegają na doprecyzowaniu zasad odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT), jeżeli nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło również w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. poz. 2193) tzw. rozporządzenie w sprawie proporcji.

Rozporządzenie w sprawie proporcji określa zakres wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć, w przypadku: - jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, tj. urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, samorządowej jednostki budżetowej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego i samorządowego zakładu budżetowego utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, -samorządowych instytucji kultury, -państwowych instytucji kultury, -uczelni publicznych, -instytutów badawczych.

Resort finansów przygotował broszurę objaśniającą zasady odliczania podatku VAT w przypadku towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności gospodarczej oraz celów poza systemem VAT) oraz nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w przypadku gdy podatnik ponosi wydatki związane z pojazdami samochodowymi, które dotyczą zarówno jego działalności gospodarczej, jak i celów innych niż działalność gospodarcza (innych niż cele prywatne): - kwota wynikająca z faktury, dokumentu celnego, deklaracji importowej oraz decyzji wydawanych przez naczelnika urzędu celnego, lub - kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, objętych procedurą uproszczoną, wynikającego z dokumentu celnego, importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca powinna zostać proporcjonalnie pomniejszona zgodnie z proporcją wyliczoną według przyjętego przez podatnika sposobu określenia proporcji. Gdy samochód będzie wykorzystywany również do celów prywatnych, wyliczona zgodnie z ww. proporcją kwota podatku naliczonego powinna zostać pomniejszona o 50 proc. Natomiast w przypadku gdy samochód będzie używany wyłącznie do działalności gospodarczej, wyliczona przy pomocy proporcji kwota podatku naliczonego nie będzie pomniejszana. Jeśli jednak wydatki te są związane z czynnościami opodatkowanymi VAT oraz zwolnionymi z VAT wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej, kwota ta winna ulec dalszemu proporcjonalnemu pomniejszeniu, zgodnie z proporcją wyliczoną na podstawie art. 90 ust. 3-10 ustawy o VAT.

Broszura informacyjna z 17 lutego 2016 r. znajduje się pod tutaj.

Warto się z nią zapoznać.

Wiesława Moczydłowska

photo credit: Yellow Crew. via photopin (license)

Udostępnij:

Rachunek bankowy w systemie ERP

Zobacz film