2021-05-05

Współpraca z brytyjskimi kontrahentami po Brexicie. Co się zmieniło w 2021 roku?

1 stycznia skończył się okres przejściowy dla Wielkiej Brytanii w związku z wyjściem tego państwa z UE. Jednocześnie weszły w życie umowy dotyczące współpracy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Co o nich muszą wiedzieć przedsiębiorcy współpracujący z brytyjskimi kontrahentami?

Brexit a handel

Do niedawna współpraca z brytyjskimi kontrahentami opierała się o unijne przepisy, w tym o ustalenia dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego. Brexit sprawił jednak, że nie mamy już do czynienia ze wspomnianym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów lub wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, lecz z importem i eksportem. Zatem przedsiębiorcy muszą liczyć się z dodatkowymi formalnościami oraz z podatkowymi konsekwencjami definitywnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponadto od 1 stycznia obrót towarów pomiędzy UK a UE podlega dozorowi celnemu.

Nowe obowiązki celne

Chcąc prowadzić obrót towarowy ze Zjednoczonym Królestwem, należy dopełnić niezbędnych formalności celnych. W przypadku importu lub eksportu towarów do Wielkiej Brytanii, przedsiębiorca musi wystąpić o nadanie numeru EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) w Polsce. Wniosek można złożyć na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Ponadto należy złożyć wymagane zgłoszenia i deklaracje celne oraz opłacić należności podatkowe i celne. Mowa oczywiście o akcyzie i podatku VAT. Niekiedy konieczne może być uzyskanie niezbędnych pozwoleń celnych. Dopełniając formalności, przedsiębiorca może wybrać procedurę celną przewidzianą przez przepisy zgodnie z unijnym kodeksem celnym, wybrać formę zgłoszenia celnego i sposób jego składania. Zgłoszenia można składać samodzielnie, np. drogą elektroniczną lub za pośrednictwem agencji celnej, agencji logistycznej, przewoźnika itp. Istotną informacją jest również to, że zawarta przez strony umowa o handlu i współpracy między UE i UK zakazuje stosowania ceł przewozowych na towary pochodzące z Wielkiej Brytanii lub z państw członkowskich Unii Europejskiej. Zatem import i eksport towarów w ramach procedury tranzytu nie wiąże się z koniecznością uiszczania należności celnych. Nadal jednak obowiązuje konieczność dokonania zgłoszenia celnego.

Aspekty podatkowe

Warto wiedzieć, że stawka VAT w przypadku towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Unii wynosi 0%. Jednak by skorzystać z zerowych stawek, należy przede wszystkim udokumentować pochodzenie celne importowanych z UK towarów. Jeśli pochodzenie towarów nie zostanie udokumentowane, to podatnik nie skorzysta z preferencyjnej stawki VAT z tytułu importu i będzie musiał rozliczyć transakcję jako krajową dostawę towarów. Dopiero później będzie mógł dokonać korekty podatku należnego. Podatek VAT jest płatny w ciągu 10 dni od otrzymania Poświadczenia Zgłoszenia Celnego. Zatem jeśli w tym czasie nie uda się uzyskać prawa do zerowej stawki, to jako importer należy zapłacić należny podatek. W praktyce VAT z tytułu importu towarów z Wielkiej Brytanii podlega rozliczeniu w zgłoszeniu celnym, które dotyczy sprowadzanych towarów, a nie w comiesięcznej deklaracji. Nie oznacza to jednak, że nie można rozliczać VAT na podobnych zasadach jak dotychczas. Jest to możliwe, jeśli importer przedstawi naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ZUS i podatków, a także zaświadczenia o byciu czynnym podatnikiem VAT. Druga możliwość to uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego, uzyskanie pozwolenia na stosowanie uproszczenia w zakresie rozliczania podatku VAT zgodnie z art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego lub dokonanie zgłoszeń celnych przed przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Ponieważ Brexit spowodował nie tylko wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale też z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to dotychczas stosowane preferencje w zakresie płatności z tytułu tzw. podatku u źródła (podatek pobierany w przypadku płatności transgranicznych) nie będą już uwzględniane w przypadku płatności na rzecz brytyjskich kontrahentów. Zatem przedsiębiorcy nie mogą w tym wypadku liczyć na zerową czy chociażby niższą stawkę podatku dochodowego.