• Nowe limity w podatku dochodowym na 2017 rok

  Znamy już stawki karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego na 2017 rok. Ważny jest limit uprawniający do formy opodatkowania liczony na moment wyboru tej formy. Nie ma znaczenia korekta przychodów mająca miejsce już w następnym roku podatkowym – co potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2016-11-30

  Rejestracja na potrzeby VAT

  Bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Oprócz oczywistych zalet tego rozwiązania, trzeba także pamiętać o obowiązkach wynikających z rejestracji.

  więcej >
 • 2016-11-28
 • 2016-11-25

  Główny księgowy na urlopie wypoczynkowym

  Główny księgowy w firmie znajduje się w odmiennej sytuacji niż reszta pracowników zatrudnionych na etat. Wynika to z tego, że zaliczany jest do kadry kierowniczej, z czym wiąże się zarówno wiele przywilejów jak i obowiązków. Zanim więc główny księgowy skorzysta z urlopu wypoczynkowego musi zabezpieczyć wykonanie swoich obowiązków na czas nieobecności.

  więcej >
 • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

  15 listopada 2016 r, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014). Dodatkowym celem jest wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zmniejszających obciążenia administracyjne w rachunkowości dla jednostek.

  więcej >
 • 2016-11-15

  Jak rozliczać otrzymane dotacje unijne?

  Dotacje unijne to bardzo popularny sposób zdobycia dodatkowych, często całkiem sporych środków na prowadzenie i rozwój działalności. Warto więc mieć na uwadze zasady ich rozliczania, zwłaszcza, że proces ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia przepisów prawa.

  więcej >
 • 2016-11-09

  Właściwość naczelnika urzędu skarbowego

  Obowiązująca aktualnie ordynacja podatkowa jednoznacznie stanowi, że organy podatkowe muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości miejscowej. Aby jednak rozliczyć daninę należną fiskusowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również złożyć deklarację podatkową, konieczne jest ustalenie, który naczelnik urzędu skarbowego jest w danym przypadku właściwy.

  więcej >
 • E-paragony. Co warto wiedzieć?

  Obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych to jedno z podstawowych zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności handlowej. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług kopie dokumentów kasowych należy składować przez okres kilku lat. Z końcem 2017 roku tradycyjne paragony mają jednak ulec likwidacji na rzecz sprzedaży rejestrowanej elektronicznie. Co dziś wiemy?

  więcej >
 • 2016-11-02

  Zmiana stawki podatku CIT od 2017 roku

  Pod koniec lipca bieżącego roku Sejm niemal jednogłośnie opowiedział się za obniżeniem z 19 proc. do 15 proc. podatku dochodowego od osób prawnych. Nowe przepisy, zgodnie z głównymi założeniami nowelizacji ustawy o CIT, zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2017 roku. Pytanie: jakich podatników obejmą zmiany i którzy przedsiębiorcy skorzystają na ich wprowadzeniu?

  więcej >
 • Dodatkowe 30 proc. zobowiązanie w VAT

  Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje wiele zmian dotyczących tego podatku, mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadzona ma być ponownie sankcja za nierzetelne rozliczanie podatku, deklaracje VAT można będzie przekazywać tylko drogą elektroniczną.

  więcej >